Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Viti külas Uus-Aiba maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 106 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavatele elamumaa kruntidele soovitakse määrata ehitusõigus üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Transpordimaa krunt kavandatakse olemasoleva Sauevälja tee transpordimaa laiendamiseks. Kavandatav transpordimaa krunt võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 1,0 ha, paikneb Viti külas, Aiba tee ja Sauevälja tee ristmikust mööda Sauevälja teed u 90 m kaugusel lõuna suunas, Sauevälja tee ääres, piirnedes Aiba tee 16 (katastritunnus 19801:001:0199) elamumaaga, Aiba tee (katastritunnus 19801:001:1828) transpordimaaga ning Vana-Aiba (katastritunnus 19801:001:2147) ja Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0493) maatulundusmaadega. Juurdepääs maaüksusele on Sauevälja teelt.

Detailplaneeringu koostamise raames tuleb läbi viia puittaimestiku ja haljastuse hindamine. Täiendavate uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.