« Tagasi

Keskkonnakompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et AS-i HKScan Estonia (äriregistrikood 10156832) (käitise nimetus: Tabasalu lihatööstus; käitise tegevuskoha aadress: Harku vald, Tabasalu alevik, Sütemetsa tee 56) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-217156 eelnõu, loa muutmise korralduse eelnõu ja keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu eelnõu on valminud. Käitise põhitegevusala on käitise lindlates kasvatatud lindude tapmine ja liha töötlemine. Käitise tapamaja ülesseatud tootmis­võimsus on 70 tonni rümpasid ööpäevas. Käesoleva loa muutmisega ei taotle käitaja käitise tootmisvõimsuse suurendamist. Käitise tööaeg on 24 tundi ööpäevas ja 8760 tundi aastas.

 

Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses Lool asunud lihatööstuse üleviimisega Tabasallu. Seoses lihatööstuse kolimisega tuleb kompleksloas täiendada ja ajakohastada käitise andmeid, käitise tegevuse vastavust parimale võimalikule tehnikale, toorme, abimaterjalide ja kemikaalide säilitamise ja kasutamise andmeid, välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid, jäätmealast infot ning heite ja jäätme tekke vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmete ja kavandatava tehnika rakendamist. Loa muutmise käigus kehtestatakse kompleksloas sademevee suublasse juhtimise nõuded, seirenõuded ja reostusnäitajate piirmäärad. Lisaks taotles AS HKScan Estonia Tabasalu lihatööstuse puurkaevust (Ranna tapatsehhi puurkaev Sütemetsa tee 56) katastri nr 756 lubatud põhjaveevõtu koguste suurendamist. 

 

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harjumaa kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn. Info telefonil 332 4416 / 332 4401  või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Eelnõud ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Keskkonnaamet, Pargi 15, 41537 Jõhvi) 21 päeva jooksul (kuni 21.03.2018)  alates avaliku väljapaneku algusest (28.02) arvates. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.