Erakoolide toetamisest Harku vallas alates 01.01.2017

19.01.17

29. detsembril 2016 võttis Harku Vallavolikogu vastu uue korra erakoolide toetamiseks. Harku Vallavolikogu määruse nr  29 eraüldhariduskoolide toetamise kord alusel toetab Harku vald alates 1. jaanuarist 2017  ainult neid erakoolides õppivaid õpilasi, kelle on vanemad koolikohta Harku vallalt taotlenud ja kelle taotlust ei ole olnud võimalik koolikohtade nappuse tõttu rahuldada.

Erakoolide rahastamise muutmise vajalikkus tulenes erakooliseaduse muudatusest, millega  aastast 2020 lõpetakse riigieelarvest eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmine põhjusel, et tagada kõigi omandivormide (koolipidajad: riik; munitsipaal ja era) üldhariduskoolide võrdne kohtlemine. Sihtotstarbelist haridustoetust eraldab riik erakoolide pidajatele võrdsetele alustel kohalike omavalitsuste koolidega. Seni makstava täiendava toetusega erakoolide pidajatele oli loodud olukord, kus kvaliteetne haridus on kättesaadav üksnes neile, kelle majanduslik olukord võimaldab õppemaksu maksta.

Riik toetab munitsipaalkoolide ja erakoolides õppivate õpilaste kulusid ühtsetel alustel: osaledes koolijuhtide ja õpetajate tööjõukulu ja koolituse kuluda õpilaste õppekirjanduse ja koolilõuna kulude katmisel.

Kuni aastani 2020 on riigi- ja munitsipaalkoolid ebavõrdses olukorras võrreldes erakooli pidajatega, kuna neil ei ole erinevalt erakoolidest õigust lapsevanematelt õppemaksu koguda. Kuna erakooliseadus võimaldab tõsta lastevanemate õppemaksu kord aastas 10% võrra, siis on aastad 2017-2019 üleminekuajaks, mis võimaldab erakooli pidajatel vajadusel õppemaksu tõsta majanduskulude katmiseks.

Erakoolis õppimise eest võib õppijalt nõuda õppemaksu. Erakooli ei ole seotud põhiseadusliku kohustusega tagada hariduse kättesaadavus või järgida ühtluskooli põhimõtet. Erakool võib vastu võtta üksnes sellised õppijad, kelle võimed või majanduslik seis talle sobivad. Kuivõrd erakoolis õppimise tingimused reguleeritakse erakooli pidaja ja õpilase vahelise lepinguga, võib näiteks lepingus ettenähtud õppemaksu mittemaksva õpilase, sealhulgas koolikohustust täitva õpilase erakoolist välja arvata. Finantseerimisallikate mitmekesisus loob erakoolile konkurentsieelise õpetajate värbamisel. See omakorda muudab Harku vallal keerulisemaks oma koolidesse parima kompetentsiga õpetajaskonna leidmise.

Uue korraga kehtestatakse perioodiks 1. jaanuarist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a Harku valla toetuseks erakooli pidajale toetatava õpilase eest toetust kuumäär, mis on 33,(3)% ehk 1/3 riigi poolt makstava tegevuskulude katmise lepingulisest toetusest erakoolile. Toetus suurus 1/3 on arvutatud, arvestusega, et see kataks selle osa, mida erakooliseaduse § 44 lõike 2 kohaselt riik ei kata, riik katab ainult 75 protsenti erakooli pidaja kohaliku omavalitsuse õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest. Aastatel 2018 ja 2019 vähendatakse Harku valla erakoolides õppivate õpilaste toetuse määra 10%, kuna kooli võib õppemaksu tõsta aastas 10%.

Tallinnas tegutseva erakooli majanduskulude toetusest 2017. aastal

Tallinna Haridusamet kehtestas 2017 aastaks munitsipaalüldhariduskoolide majanduskuluks 64,6 € kuus ühe õpilase kohta.

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) katab iga Tallinnas tegutseva erakooli õpilase majanduskulust  48,45 € kuus, mis on 3/4 Tallinna õpilase arvestuslikust majanduskulust.

Harku valla vastav toetus on kolmandik HTM toetusest, mis on 16,15 € ühe erakoolis õppiva õpilse kohta kuus.

Harku vald toetab neid erakooli õppima asuvaid õpilasi, kellele vallal pole põhihariduse omandamiseks õppekohta pakkuda.  Kooli koha taotlemiseks on tingimus, mille kohaselt saab koolikohta taotleda õpilasele, kes ei ole arvatud ühegi põhikooli õpilaste nimekirja. 

Ülal toodu tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest  - õpilase elukohajärgseks põhikooliks on kool, kus õpilane õpib.

 

Toimetaja: MARKUS METSARU