Koolikoha taotlemine Harku vallas

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Harku Vallavalitsuse määrus nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"
Koolikohti jagab haldussüsteem ARNO (elukohajärgse põhikooli määramine). Elukohajärgse kooli määramisel on olulised asjaolud: 
 • õpilase elukoha lähedus koolile;
 • sama pere teiste laste õppimine samas koolis; 
 • võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.
ARNO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli.
 
2022/23. õppeaastaks 1. klasside komplekteerimine lõpetatud. Täiendav komplekteerimine algab 15. juunist.
 

1.klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse põhikooli määramine:

 • koolimineku taotluse saab lapse seaduslik esindaja lapsele esitada alates jaanuarist ARNO  kaudu. Täpne kuupäev tehakse teatavaks valla veebilehel;
 • Vallavalitsus teavitab ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgsest koolist tema seaduslikku esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15. aprillil;
 • seaduslik esindaja vastab 10 kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates ARNO kaudu: pakkumise vastuvõtmisest või pakkumisest loobumisest. Kui seaduslik esindaja pakkumisele ei vasta, siis loetakse pakkumise kohast loobunuks;
 • koolikoha vastuvõtmisel esitab lapsevanem ARNO e-keskkonnas määratud koolile põhikooli vastuvõtu taotluse, kuhu lisab vajalikud dokumendid;
 • alates 15. juunist võivad koolid vabaks jäänud 1. klassi kohtadele võtta ka lapsi väljastpoolt Harku valda.

 

Kui vanem soovib last varem kooli panna

 • vanem esitab ARNO  e-keskkonnas koolimineku taotluse; 
 • vanem peab, kas lapse lasteaiast, maakonna või linna nõustamiskomisjonist küsima lapse koolivalmiduse hindamist;
 • lasteaed või komisjon annab soovituse kooli minemiseks;
 • seejärel tuleb lapsevanemal kirjalikult enne 1. maid teavitada kohalikku omavalitsust lapse kooli asumise soovist. Siis arvestatakse lapsele sügiseks koolikoht elukohajärgses koolis. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 15. juunit.

 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.
 • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (Innove Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond)
 • Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
  • lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või;
  • laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

 

Elukohajärgse kooli muutmine

Alus „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"

Seaduslik esindaja võib esitada taotluse lapsele määratud elukohajärgse kooli muutmiseks, kui:

 • pole arvestatud asjaoluga, et sama pere teine laps õpib teises elukohajärgses koolis;
 • lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris muutunud;
 • elukohajärgse kooli muutmiseks on muud mõjuvad põhjused.

 

 • Lapsevanem esitab lapse ümbertõstmise taotluse ARNO e-keskkonnas hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul lapsele elukohajärgse kooli määramise teate saamisest;
 • kui lapsevanemal ei ole võimalik esitada nimetatud taotlust e-keskkonnas, pöördub ta eelnimetatud perioodi jooksul haridus-ja kulutuuriosakonna poole;
 • elukohajärgse kooli muutmise otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja haridusspetsialist ning Harku valla elukohajärgsete koolide direktorid.

 

Vabade koolikohtade komplekteerimine väljaspool Harku valda elavatele lastele 1. klassi

 • 15. juunil avatakse ARNO e-keskkonnas põhikooli vastuvõtu taotlus kõigile lastele, k.a neile, kes koolikohta soovivad väljastpoolt Harku valda;
 • Lapsevanem esitab e-keskkonnas põhikooli vastuvõtu taotluse konkreetsesse kooli, kuhu soovib astuda, lisades taotlusele sisseastumiseks vajalikud dokumendid (dokumentide nimekiri on kättesaadav kooli kodulehelt);
 • Kooli esindaja vaatab läbi taotluse, vajadusel palub vanemal lisada vastuvõtuks vajalikke dokumente;
 • Kooli esindaja kinnitab taotluse, kui koolis on pakkuda vabu õppekohti.