« Tagasi

Andmete korrastamise ja kasutusloa olemasolu erinevusest

Arusaam, et kõigil hoonetel peab 2020. aasta 1. jaanuariks olema antud kasutusluba ja et kasutusloa puudumine toob kaasa automaatse rahatrahvi, on eksitav.
 
Viimasel ajal on sagenenud pöördumised vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna poole küsimusega, et kui hoonel uue aasta esimeseks jaanuariks kasutusluba ei ole, siis kas määratakse trahv? Nii see ei ole. Kasutusloa kohustuslikkus tekkis planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumisega 14. juunil aastal 1995. See tähendab, et ehitised, millele on ehitusluba väljastatud enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist, ei vaja kasutusluba eeldusel, et hoone parameetrid on püsinud samana. Näitena saab tuua suvilaid, mis on viimased kolmkümmend aastat täpselt samasugusena püsinud.
 
Selgitame, et tuleb eristada ehitisregistri andmete korrastamise vajadust ja kasutusloa olemasolu tagamist. Kasutusloa tagamise nõuded on sätestatud ehitusseadustikus ja selle lisas. Kasutusloa olemasolu tagamise kohta pole määratud nõuet eelviidatud tähtajale.
 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 kohaselt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Ehitiste andmete puudumine ehitisregistris ei tähenda tingimata seda, et ehitis on ebaseaduslik. Vallavalitsus on aastate jooksul tegelenud andmete korrastamisega ja on registrisse kandnud hooned, mille kohta vallavalitsusel on olemas selle õiguslikule alusele viitavad dokumendid. Töö andmete korrastamise eesmärgil jätkub.
 
Julgustame kõiki hoonete omanikke kontrollima hoonete andmete olemasolu ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.
 
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND