« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 115 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus 19801:001:0330) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksustest kahe elamumaa krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsude ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,54 ha, paikneb Ilmandu külas Tuule tee ja Tuulevarju tee ristmikust u 180 m kaugusel lääne suunas, piirnedes põhjast Oja (katastritunnus 19801:001:2590) maatulundusmaaga, idast Tarna tee 5 (katastritunnus 19801:001:0350) ja Tuulevarju tee 10 (katastritunnus 19801:001:0616) elamumaadega, lõunast Tuulevarju tee (katastritunnus 19801:001:0612) transpordimaaga ning läänest Briisi tee 1 // Tuulevarju tee 14 (katastritunnus 19801:001:1458) elamumaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine toimub 30.01.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/191023_316/avalik/ ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.