« Tagasi

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Harku Vallavalitsuse 30.12.2019 korraldusega nr 729 kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 6 (katastritunnus 19801:002:0350) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Aka Natura (rg-kood 11496895) tööle DP-45-18.

Detailplaneeringuga kavandatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Looduse tn 6 maaüksuse jagamine üheks elamumaa krundiks pos nr 1 suurusega 3339 m² ja üheks transpordimaa krundiks pos nr 2 suurusega 320 m². Elamumaa krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-10°. Transpordimaa krunt pos nr 2 on kavandatud perspektiivse kergliiklustee rajamiseks.

 

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.