« Tagasi

DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE

Harku Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 118 lõpetati detailplaneeringu koostamine Vaila külas Jahilossi tee 13 (endine lähiaadress Karjaotma IV, katastritunnus 19801:011:0808) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli 6,21 m2 suuruse kinnistu korrastamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoonete püstitamiseks. Jahilossi tee 13 maaüksusele 2013. a. kehtestatud üldplaneeringuga määratud range režiimiga haljasmaa juhtotstarve välistab maaüksuse hoonestamise. Seega ilmnenud asjaolud välistavad planeeringu elluviimise tulevikus ning detailplaneeringu menetlus lõpetati.

Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.