« Tagasi

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK VÄLJAPANEK

Harku Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 116 võeti vastu Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-08/2018.

Planeeritav ala, suurusega u 0,01 ha (u 107 m2), paikneb Vääna külas Vääna-Keila-Joa maantee ja Kumna-Vääna maantee vahelisel alal, umbes 600 m kaugusel Vääna-Keila-Joa ja Kumna-Vääna maantee ristmikust kagus. Joa tee 11 maaüksus piirneb põhjast Karja keskuse tee L2 (katastritunnus 19801:001:3634) transpordimaaga ja Joa tee 9a (katastritunnus 19801:001:3392) maatulundusmaaga, idast Joa tee 5 (katastritunnus 19801:001:3173) tootmismaaga, lõunast Lubja (katastritunnus 19801:001:3394) maatulundusmaaga ning läänest Kumna tee 7 (katastritunnus 19801:001:3464) maatulundusmaaga ning Joa tee 13 // Kumna tee 5 (katastritunnus 19801:011:0597) tootmismaaga. Maaüksuse kitsendusteks on elektripaigaldiste ja sideehitise kaitsevööndid ning veehaarde sanitaarkaitseala. Avalikult kasutatavalt teelt juurdepääs maaüksusele puudub. Juurdepääs maaüksusele on Vääna-Keila-Joa maanteelt üle eraomandis oleva Kuusekese maaüksuse ning mööda munitsipaalomandis olevat Karja keskuse teed.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele 95% ulatuses tootmismaa ja 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve ning antakse ehitusõigus u 60 m kõrguse mobiilsidemasti ja ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 13 m2. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 3 m ja 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0 - 15º.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Vääna-Keila-Joa maanteelt üle eraomandis oleva Kuusekese (katastritunnus 19801:011:0012) maaüksuse ning mööda munitsipaalomandis olevat Karja keskuse teed. Juurdepääs üle eraomandis oleva Kuusekese maaüksuse lahendatakse servituudi seadmise vajadusega.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.01.2020–13.02.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil https://kaart.harku.ee/DP/180416_240/avalik/.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 30.01.2020–13.02.2020 k.a.