« Tagasi

Ehitusloata ehitamine ei tasu ära

Ka tänapäeval esineb olukordi, kus ehitustegevusega alustatakse enne, kui ehitusluba on antud.

Näiteid, kus ehitusloata ehitamisele järgnevad sanktsioonid, võib tuua mitmeid. Ent on ka olnud juhtumeid, kus ehitusloata ehitamise puhul pole karistus suurim ega kulukaim probleem. Ühe sellise olukorra tuvastasid vallaametnikud eelmise aasta lõpus. Püstitati hoonet, mille ehitusloa taotlus oli küll menetluses, kuid luba polnud veel antud. Sellistel juhtudel on vallavalitsusel kohustus riikliku järelevalvemenetluse käigus ehitustegevus peatada. Reeglina vormistatakse selleks ettekirjutus-hoiatus.

Järelevalvemenetluse käigus selgus, et ebaseaduslikult ehitatava hoone tehnilised näitajad ei pruugi vastata menetluses olevale ehitusprojektile. Oluline on siinkohal märkida, et ehitusprojekt peab vastama detailplaneeringu puudumise korral projekteerimistingimustele. Maja erines näitajate poolest niivõrd suures mahus, et ei vastanud enam projekteerimistingimustele.

Olukorra lahendamiseks tuli omanikul valminud katuseosa lammutada ja viia hoone vastavusse projekteerimistingimustega.

Ohutus ennekõike

Oleme ka tuvastanud olukordi, kus ehitusteatise või -loa kohustuslikke töid on tehtud pärast seda, kui ehitis on kasutusloa saanud. Ehk teisisõnu oleks ehitisregistri andmetel justkui tuvastatav, et kõik ehitisega seotud dokumendid on korras ja kasutusluba antud, aga tegelikult on pärast tehtud omavolilisi ehitustöid. Vallavalitsuse praktikas on esinenud näiteks juhtum, kus elamut hakati laiendama paar aastat pärast kasutusloa saamist, paraku luba laiendamise jaoks ei taotletud. Hiljem selgus, et laiendatud osa ulatub ehituskeelualasse, mille tõttu on hoone seadustamine tagantjärele väga keeruline ja ajamahukas, kui mitte võimatu.

Selliste põhjuste tõttu juhime tähelepanu tõsiasjale, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid. Omavolilise ehitustegevuse seadustamiseks võib olla vaja teha suuri kulutusi ja välistatud pole ka ehitiste (osaline) lammutamine. Samuti peab ehitatav hoone olema kooskõlas ehitise asukohaga seotud kitsenduste ja planeeringuga. Igasuguse ehitustegevuse kavandamisel palume enne tutvuda valla üldplaneeringuga ja kontrollida, kas alal kehtib ka detailplaneering. Nii üldplaneeringu kaart kui ka detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Harku valla portaalis GIS aadressil Kaart.harku.ee. Samuti soovitame kahtluse korral pidada nõu valla ehitusspetsialistiga, kas ehitamiseks on vajalik ehitusteatise esitamine või ehitusluba.

RENEE KOKMANN

Ehitusjärelevalve spetsialist