« Tagasi

Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 118 kehtestati Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 02/18.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Hobuseraua tee 26 katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning üheks jäätmehoidla maa sihtotstarbega krundiks. Planeeringus määratakse ehitusõigus kolmele elamumaa krundile nelja elamuühiku püstitamiseks. Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 1 ja pos nr 2 on määratud ehitusõigus mõlemale krundile ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 250 m². Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 3 on määratud ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,0 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-20 kraadi. Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 9 jäätmehoidla maa sihtotstarbega krundile nähakse ette reoveepumpla rajamine. Lisaks näeb detailplaneeringu lahendus ette kergliiklustee võrgustiku loomise ning selle perspektiivse ühendamise Kaarle tee kaudu Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna riigimaantee äärse kergliiklusteega. Kuna olemasolev transpordimaa sihtotstarbega kinnistu (Kaarle tee, katastritunnus 19814:001:0317) on liiga kitsas, võimaldamaks rajada korralik sõidu- ja kergliiklustee, on planeeringualasse kaasatud osaliselt Nurme (katastritunnus 19801:001:2468) maaüksus ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olev maa.

Detailplaneeringuga on kavandatud ajutine 76 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt Nurme (katastritunnus 19801:001:2468) maaüksusest ning 1539 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt jätkuvalt riigi omandis olevast maast, mis hiljem liidetakse Kaarle tee (katastritunnus 19814:001:0317) transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Juurdepääs planeeritavale alale on jalgsi liigeldes võimalik Kiriku teelt mööda Hobuseraua teed. Autoga liigeldes ei ole juurdepääs planeeritavale alale Kiriku teelt mööda Hobuseraua teed käesoleval hetkel võimalik, kuna tee on osaliselt eraomandis ja liikumine teel on tõkestatud. Detailplaneeringuga on planeeritava ala idaserva kavandatud transpordimaa krunt, mis tulevikus võimaldab ühendada Hobuseraua tee, Kaarle tee ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna riigimaantee (T-11390), mis jääb planeeritud alast 400 meetri kaugusele põhja poole. Samuti on tulevikus juurdepääsuna võimalik kasutada Välgu teed, mis ühendatakse Toome tee ja Apametsa tee või Liiva tee kaudu TallinnRannamõisa-Kloogaranna riigimaanteega.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.