Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Viti külas)

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 9 lõpetati detailplaneeringu koostamine Viti külas Datli tee 2 (endine lähiaadress Pihelga I (katastritunnus 19809:042:0010)) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuse sihtotstarbe  muutmine ning maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks. Kuivõrd detailplaneeringu koostamise vajadus on ära langenud, esitas Datli  tee 2 maaüksuse omanik Harku Vallavalitsusele avalduse Viti külas Pihelga I (tänane lähiaadress Datli tee 2) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

 

Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.