Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 6 võeti vastu Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:012:0018) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2017.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 6,05 ha, paikneb Tutermaa külas Tallinn-Paldiski maantee, Tallinna ringtee, Tutermaa tee ja Alajaama tee vahelisel alal, umbes 600 m kaugusel Tutermaa tee ja Tallinna ringtee ristumiskohast loodes, piirnedes Loovälja (katastritunnus 19801:012:0012), Kangru (katastritunnus 19801:012:0032), Aado (katastritunnus 19801:012:0008) ning Linnumäe (katastritunnus 19801:012:0206) ja Kiisa (katastritunnus 19801:012:0139) maaüksustega.

Detailplaneeringuga moodustatakse maatulundusmaa maaüksusest üks elamumaa krunt suurusega 3000 m², üks maatulundusmaa krunt suurusega 54554 m² ja üks transpordimaa krunt suurusega 2949 m². Detailplaneeringuga määratakse elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja kaks maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30-45 kraadi. Juurdepääsutee osas, mis läbib Kangru (katastritunnus 19801:012:0032) maaüksust tuleb detailplaneeringu kehtestamisele eelnevalt seada servituut.

Veevarustus lahendatakse Loovälja (katastriüksuse tunnus 19801:012:0012) katastriüksusel oleva puurkaevu PRK0058276 baasil. Kanalisatsioon lahendatakse biopuhasti baasil.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringus Tutermaa tuumalale määratud majade õuealade ja kruntide aedade vahelise kauguse vähendamise osas planeeringuala ulatuses.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.03.2020–12.04.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Kumna Kultuuriaidas (Kumna tee 11, Kumna küla, Harku vald) lahtioleku aegadel, vähendatud mahus põhijoonisega saab tutvuda Tutermaa külas Tutermaa bussipeatuses ning  Tutermaa tee 7, Tutermaa tee 11 ja Tutermaa tee 17 hoonete vahel oleval teadetetahvlil, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/161005_20/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 12.03.2020–12.04.2020 k.a.