Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu tulemus

28.11.2019-27.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas, Harku raamatukogus, Harkujärve Põhikoolis, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks kiri vastuväidetega. Harku Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 06.02.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikuga kokkulepet ei saavutatud ning vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastati detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile.