« Tagasi

Merikülas Romantiku tee 29 ja Romantiku tee 31 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega nr 600 kehtestati Merikülas Romantiku tee 29 (katastritunnus 19801:013:0011) ja Romantiku tee 31 (katastritunnus 19801:013:0012) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 25/18.

Detailplaneeringuga jagatakse Romantiku tee 29 maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning Romantiku tee 31 maaüksusest moodustatakse üks ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse krundile pos nr 3. Jagamise tulemusel moodustatakse kolm elamumaa krunti vastavalt suurustega vastavalt 2850 m2 (krunt pos nr 1), 2605 m2 (krunt pos nr 2) ja 3789 m2 (krunt pos nr 3).

Elamumaa krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus, arvestades olemasolevat hoonestust, ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 558 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6,7 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-50 kraadi. Elamumaa kruntidele pos nr 2 ja pos nr 3 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 230 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-50 kraadi.

Planeeritavate kruntide veevarustus on planeeritud Romantiku teele rajatavast ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni magistraaltorustikust.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.