« Tagasi

Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 69 kehtestati Muraste külas Loovälja (katastritunnus 19801:001:0203) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 02/17.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Loovälja katastriüksuse jagamine üheteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurustega 2003 m2 - 2126 m2, kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks vastavalt detailplaneeringule.

Detailplaneeringuga on määratud elamumaa kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 400 m2 kuni 425 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 15-45 kraadi.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt Kaare tee, Palkoja tee, Tuhkru tänava ja Karu tänava kaudu.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee