« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Keila metskond 26 maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 86 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Keila metskond 26 (katastritunnus 19801:011:1068) maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/2018.

Planeeritav ala, suurusega u 180 m2, paikneb Vääna-Jõesuu külas Jahilossi tee ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee vahelisel alal. 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Jahilossi tee ristumiskohast u 60 m kaugusel Jahilossi tee ääres. Planeeritavast alast u 250 m kaugusel edelas asuvad endised aiandusühistud AÜ Kiire Kõbla ja AÜ Kaader ning planeeritavast alast u 750 m kaugusel lõuna suunas paikneb endine aiandusühistu Suvi. Juurdepääs planeeritavale alale on Jahilossi teelt.

Detailplaneeringu kavandatakse 308,61 ha suurusest Keila metskond 26 maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest 179 m2 suurune ärimaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus mobiilsidemasti ja selle teenindamiseks vajaliku hoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud ärimaa krundile ehitusõigus u 60 m kõrguse mobiilsidemasti ja ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 13 m2. Ehitised peavad sulanduma metsamassiivi. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 3 m ja 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0 - 15º.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.11.2019–21.11.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180827_256/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 07.11.2019–21.11.2019 k.a.