« Tagasi

Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18, Marese tee 9//Munakivi tee 16, Munakivi tee 14, Marese tee 3 maaüksuste ning lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 67 võeti vastu Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18 (katastritunnus 19802:003:0010), Marese tee 9//Munakivi tee 16 (katastritunnus 19802:003:0210), Munakivi tee 14 (katastritunnus 19802:003:0380), Marese tee 3 (katastritunnus 19802:003:0180) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/15.

Planeeritav ala, suurusega u 1,03 ha, paikneb Suurupi külas Munakivi tee ja Kalama tee ristmiku vahetus läheduses, piirnedes Kalama tee L1 (katastritunnus 19801:001:2689) transpordimaaga, Marese tee 13 (katastritunnus 19802:003:0220) elamumaaga, Vööri tee L1 (katastritunnus 19801:001:2892), Marese tee 7 (katastritunnus 19802:003:0200), Marese tee 5 (katastritunnus 19802:003:0190), Marese tee 1 (katastritunnus 19802:003:0170) elamumaadega ja Munakivi tee L1 (katastritunnus 19801:001:2691) transpordimaaga. Juurdepääsud planeeritavale alale on lahendatud olemasolevalt Munakivi teelt, Marese teelt ja Kalama teelt. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused Marese tee 11//Munakivi tee 18, Marese tee 9//Munakivi tee 16 maaüksuste jagamiseks moodustades 2 täiendavat elamumaa krunti ning määrata ehitusõigus elamumaadele elamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Samuti on planeeringu eesmärgiks selgitada välja võimalused Munakivi tee 14 maaüksusel oleva aiamaja kasutamise otstarbe muutmiseks kaksikelamuks ning Marese tee 3 maaüksusel oleva aiamaja kasutamise otstarbe muutmiseks üksikelamuks. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga moodustatakse Marese tee 11 // Munakivi tee 18 katastriüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti: krunt pos nr 1 suurusega 1156 m2 ja krunt pos nr 2 suurusega 1661 m2. Marese tee 9 // Munakivi tee 16 katastriüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti: krunt pos nr 3 suurustega 1652 m2 ja krunt pos nr 4 suurusega 1100 m². Kruntidele pos nr 1 ja pos nr 4 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 230 m2, kruntidele pos 2 ja pos 3 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2. Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katse kalle on määratud vahemikus 15-45°. Munakivi tee 14 maaüksusele, krunt pos nr 5, määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 450 m2. Paariselamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud lähtuvalt olemasolevast olukorrast kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katse kalle on määratud vahemikus 15-35°.

Marese tee 3 maaüksusele, krunt pos nr 6, määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 350 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,8 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45°.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljöö-väärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.

Harku valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.1.1 esitatud tabeli „Tingimused detailplaneeringute koostamiseks – elamumaad kompaktse asustusega aladel" kohaselt on väikeelamumaa elamukrundi miinimumsuurus alevikes 1500 m², muudel aladel 2000 m² ning paarismajade ehitamine on lubatav maaüksustele, mis on suuremad kui 3000 m². Detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana, kuna jagamise tulemusel tekivad krundid suurusega 1100-1600 m², ning kaksikelamu krundi suurus on 2582 m².

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.08.2019–27.09.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Muraste Kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald) lahtioleku aegadel, põhijoonisega saab tutvuda Suurupi külas Kivi tee bussipeatuse kõrval oleval teadete tahvlil, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/150603_18/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 29.08.2019–27.09.2019 k.a.

 

Vastuvõtmise otsusega ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/150603_18/avalik