« Tagasi

Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 96 võeti vastu Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus 19801:002:1473) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950) tööle nr 2206/15.

Planeeritav ala, suurusega u 0,78 ha, paikneb Tabasalu alevikus Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Lembitu tänava ja Tooma tee vahelisel alal piirnedes põhjast Lembitu tn 4 (katastritunnus 19801:002:0418), Lembitu tn 6 (katastritunnus 19801:002:0419) ja Tooma tee 3 (katastritunnus 19801:002:1207) elamumaadega, lõunast 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:0469) transpordimaaga, idast Tooma tee 1 (katastritunnus 19801:002:1475) ärimaaga ja Tooma tee L2 (katastritunnus 19801:002:1477) transpordimaaga ning läänest Lembitu tn 1 (katastritunnus 19801:002:0426) tootmismaaga, Lembitu tn 1a (katastritunnus 19801:002:1478) ja Lembitu tänav L2 (katastritunnus 19801:002:0423) transpordimaadega. Maaüksuste kitsendusteks on avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, elektripaigaldiste, gaasipaigaldiste ning sideehitiste kaitsevööndid.

Detailplaneeringuga kavandatakse liita Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksused ning moodustada üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 6966 m2 ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kergliiklustee tarbeks Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee äärde suurusega 853 m2. Ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2825 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteega piirnevas osas kuni 11 m (abs kõrgus 42 m) ja elamumaa maaüksustega piirnevas osas kuni 9 m (abs kõrgus 40 m). Hoonel on kavandatud Tooma tee poolses osas kuni 2 maapealset korrust. Lembitu tänava poolses osas maapind langeb u 2m ja seega on Lembitu tänava poolses osas hoonele kavandatud kuni 3 korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15 kraadi.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11.2019–12.12.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/141201_28/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.11.2019–12.12.2019 k.a.