« Tagasi

Tabasalu alevikus Looduse tn 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 85 võeti vastu Tabasalu alevikus Looduse tn 6 (katastritunnus 19801:002:0350) maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ Aka Natura (rg-kood 11496895) tööle DP-45-18. 

Planeeritav ala, suurusega 0,4 ha, paikneb Tabasalu alevikus Looduse tänava ääres, Ranniku tee, Looduspargi tee, Looduse tänava ja Punga tee vahelisel alal, umbes 350 m kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Looduspargi tee ristmikust põhjas. Planeeritav ala piirneb läänest ja põhjast Kännu (katastritunnus 19801:002:1834) maatulundusmaaga, kirdest Looduspargi tee 11 (katastritunnus 19801:002:1680) maatulundusmaaga, idast Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maatulundusmaaga, lõunast Looduse tänav (katastritunnus 19801:002:2234) transpordimaaga.

Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga kavandatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Looduse tn 6 maaüksuse jagamine üheks elamumaa krundiks suurusega 3339 m² ja üheks transpordimaa krundiks suurusega 320 m². Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-10°. Transpordimaa krunt on kavandatud perspektiivse kergliiklustee rajamiseks.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.11.2019–21.11.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180523_244/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 07.11.2019–21.11.2019 k.a.