« Tagasi

Tabasalu alevikus Looduse tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 77 võeti vastu Tabasalu alevikus Looduse tn 7 (katastritunnus 19801:002:1712) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt  Osaühing R.Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 1818.

Planeeritav ala, suurusega u 0,3 ha, paikneb Tabasalu alevikus Looduse tänava ääres, Looduse tänava, Looduspargi tee, Looduspargi põik tänava ja Punga tee vahelisel alal, umbes 350 m kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Looduspargi tee ristmikust põhjas. Planeeritav ala piirneb põhjast Looduse tänav (katastritunnus 19801:002:2234) transpordimaaga, idast Looduse tn 5 (katastritunnus 19801:002:1713) elamumaaga, lõunast Looduspargi põik 10 (katastritunnus 19801:002:0660) elamumaaga ning läänest Looduse tn 9 (katastritunnus 19801:002:1711) elamumaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Looduspargi ja Looduse tänavat.

Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.10.2019–24.10.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180809_254/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 10.10.2019–24.10.2019 k.a.