« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Jõetare maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoone püstitamiseks ja transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine kergliiklustee tarvis. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on 0,2 ha.

Detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut üldplaneeringuga määratud krundi maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmise osas.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostamise korraldaja Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on Harku Vallavalitsuse tellimusel Optimal Projekt OÜ (registrikood 10449959).

Algatamise otsuse, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/160915_17/avalik/.