« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Keila metskond 26 maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 683 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Keila metskond 26 (katastritunnus 19801:011:1068) maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/2018.

Planeeritav ala, suurusega u 180 m², paikneb Vääna-Jõesuu külas Jahilossi tee ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee vahelisel alal Keila metskond 26 maaüksusel. 11390 Tallinn-Rannamõisa Kloogaranna maantee ja Jahilossi tee ristumiskohast u 60 m kaugusel Jahilossi tee ääres. Planeeritavast alast u 250 m kaugusel edelas asuvad endised aiandusühistud AÜ Kiire Kõbla ja AÜ Kaader ning planeeritavast alast u 750 m kaugusel lõuna suunas paikneb endine aiandusühistu Suvi.

Detailplaneeringuga kavandatakse 308,61 ha suurusest Keila metskond 26 maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest 179 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus mobiilsidemasti ja selle teenindamiseks vajaliku hoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud ärimaa krundile ehitusõigus u 60 m kõrguse mobiilsidemasti ja ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 13 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 3 m ja 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0 – 15 kraadi. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud olemasolevat Jahilossi teelt.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.