« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 09.07.2019 korraldusega nr 309 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 16049.

Detailplaneeringuga muudetakse Luige tee 30 maaüksuse sihtotstarve tootmismaast ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 85 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud kuni 6 meetrit ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on vahemikus 0-35°. Detailplaneeringuga piirdeaia püstitamist ette ei nähta. Juurdepääs planeeritavale alale toimub olemasolevalt Luige teelt.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevusega ei kaasne keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja mürataseme suurenemist.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.