« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa , Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 684 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa (katastritunnus 19801:001:2050), Almare tee 26 (katastritunnus 19801:001:2100), Aruheina tee 34 (katastritunnus 19801:001:0920), Aruheina tee 36 (katastritunnus 19801:001:0930) maaüksuste ja Keila metskond 1 (katastritunnus 19801:001:2165) maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneering vastavalt Harju Projektbüroo OÜ (rg-kood 10076168) tööle nr 04-16 DP.

Planeeritav maa-ala suurusega u 34,3 ha paikneb Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee ja Aruheina tee ääres u 1,7 km kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Metsavahi tee ristumiskohast ja hõlmab Urgumetsa (katastritunnus 19801:001:2050), Almare tee 26 (katastritunnus 19801:001:2100), Aruheina tee 34 (katastritunnus 19801:001:0920), Aruheina tee 36 (katastritunnus 19801:001:0930) maaüksuseid ning osaliselt Keila metskond 1 (katastritunnus 19801:001:2165) ja Valli (katastritunnus 19801:001:0609) maaüksuseid ning reformimata riigimaad Aruheina tee 36 (katastritunnus 19801:001:0930), Almare (katastritunnus 19801:008:0001), 11389 Viti metsavahi tee (katastritunnus 19801:001:2166) ja Keila metskond 1 (katastritunnus 19801:001:2165) maaüksuste vahel. Planeeritaval alal paiknevad maaüksused on hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale on Metsavahi teelt ja Aruheina teelt. Planeeritav ala piirneb põhjas Rannakivi (katastritunnus 19801:001:0470) ja Keila metskond 1 (katastritunnus 19801:001:2165) maatulundusmaadega, lõunas Uuesauna (katastritunnus 19801:001:0608) maatulundusmaaga, idas Keila metskond 1 (katastritunnus 19801:001:2165) maatulundusmaaga, Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149), Toominga (katastritunnus 19801:001:2151), Klause (katastritunnus 19801:001:2148) ja Rannapealse (katastritunnus 19801:001:2152) elamumaadega ning läänes Läänemerega. Planeeringuala ümbritseb aiandusühistut Almare ja elamumaa sihtotstarbega Urgu (katastritunnus 19801:001:0196) maaüksust.

Detailplaneeringuga moodustatakse kümme krunti, mis koosnevad üksikelamu ehitusõigusega elamumaa ja ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustest, üheksa transpordimaa sihtotstarbega krunti, kaks maatulundusmaa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala krunt. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Katusetüübiks võib hoonetel olla kas lamekatus, ühepoolse kaldega katus või viilkatus.
Detailplaneeringuga on kavandatud avaliku kasutusega juurdepääsuteed moodustavate kruntideni ning üldplaneeringus määratud lautrikohani. Lautrikoha kõrvale on kavandatud parkimisplats kümnele autole koos paaditreileriga ning avaliku kasutusega haljasala krunt, mis võõrandatakse tasuta vallale.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.