« Tagasi

Viti külas Aiba tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu üldplaneeringut muutva eskiislahenuse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku arutelu

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, Aiba tee 12 maaüksus, suurusega umbes 0,94 ha, paikneb Viti külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Aiba tee ristmikust kagus, ümbritsetuna Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0493) maatulundusmaa katastriüksusest. Harku valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Aiba tee 12 maaüksus hajaasustuspiirkonnas ning maaüksusele on määratud tootmismaa juhtfunktsioon. Planeeritav ala on ümbritsetud Vääna-Viti loodusalaga ja elamumaa juhtfunktsiooniga tiheasustusalaga. Üldplaneeringu koostamisel on maaüksusele tootmismaa juhtfunktsiooni määramisel olnud määravaks maaüksuse senine tootmismaa sihtotstarve. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtivat üldplaneeringut, kavandades üldplaneeringu kohasele tootmismaa juhtfunktsiooniga kinnistule elamu- ja ärimaa segasihtotstarve ning kavandada olemasoleva ehitise osale rajatud elamule elamu ehitusõigus. Maaüksusel on endise laudahoone majapidamistiib ümber ehitatud elamuks. Lauda põhimahu otsa soovib omanik rajada autoremondi töökoja.
Üldplaneeringu muutmine on antud asukohas põhjendatud, kuna tegemist on olemasoleva hoonestatud maaüksusega, mille senine sihtotstarbe kohane kasutuselevõtt ei ole majanduslikult otstarbekas ega ka ümbritsevat keskkonda arvestades mõistlik. Detailplaneeringuga tehakse sisuliselt ettepanek laiendada Aiba tee äärset tiheasustusala piiri ning elamumaa juhtfunktsiooni ulatust ühe elamumaa krundi võrra.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 20.06.2019–19.07.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Viti tanklas (Viti küla, Harku vald, Harjumaa) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180412_162/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 20.06.2019–19.07.2019 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29.08.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).