Tugiisikuteenuse toetus

Tugiisikuteenuse toetust antakse taotluse alusel puudega või erivajadusega isikule, kes vajab teenust igapäevaeluga toimetulekuks.

Puudega isiku puhul tuleb taotlusele lisada rehabilitatsiooniplaani koopia või juhtumiplaan.

Toetuse andmise otsustab ning toetuse suuruse ja andmise tingimused määrab vallavalitsus korraldusega.

Toetuse maksmiseks sõlmib vallavalitsus teenuseosutajaga halduslepingu.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda järgmiste määrustega:

31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

23. veebruari 2017 Harku Vallavolikogu määrusega nr 6 „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord"

 

Esita taotlus elektrooniliselt (link) https://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku_harku/?back_url=

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks (link) https://www.harku.ee/sto/taotlemine

 

Taotlust menetlevad: