Uudised ja teated

« Tagasi

Edasi tutvumislainel: millised on meie valla lasteaiad, vol 2

Jätkame lasteaedade tutvustamist ja tuletame meelde, et koolikohta saab taotleda e-keskkonnas ARNO kuni 8. märtsini, lasteaiakohta 1. veebruarist 1. märtsini.
 
Pangapealse lasteaia eripärane ruumilahendus loob lastele võimalusi liikumiseks ja mängusaartele, tegeluskeskustesse ja heade mõtete nurkadesse eraldumiseks. Rakendame muutuva õpikäsitusega seotud aktiiv- ja avastusõpet, lõimides erinevad valdkonnad projektõppe ja programmi "Samm-sammult" kaudu ning kasutades metoodikat "Lähme arvumaale". Tegutseb laste nõukogu, kus lapsed saavad kaasa rääkida igapäevaelu paremaks muutmisel. Vahel näeb vanemaid lapsele järele tulles mängimas põrandakabet, imetlemas end kõverpeeglist või liikumas siseterviserajal. Hoiame rahvakultuuri au sees pärimushommikute ja kandlemänguga, korraldame Harjumaa koolide ja lasteaedade kandlepäeva ning Harku valla lasteaedadele tantsupäeva. Loovustoas sünnib keraamikakunst ja seikluspargis õpime teistega arvestama. Popp on mälumäng "Mõttelind", milles osalevad ka teised Harjumaa lasteaiad. Rikastame nutitegevusi robotitega ja korraldame üle-eestilist robootikaseminari.
 
Ootame lasteaeda tutvustavale ringkäigule 31. jaanuaril kell 16.00–17.00.
 
Rannamõisa lasteaed peab olulisimaks kujundada ennast reguleerivat last, kes tunneb oma emotsioone ja oskab neile sobivalt reageerida. See on aluseks sõbrasuhete, õpi- ja meeskonnatöö oskuste kujunemiseks. Aktiiv- ja õuesõppel saab alusharidust loodus- ja keskkonnaõpetuse kaudu. Põhiline õpimeetod on avastusõppele toetuv projektõpe, mis seob õpitu terviklikuks maailmapildiks. Juhindume STEAM õppest: teadus (S) – taimekasvatus, tehnoloogia (T) - IT-vahendid, inseneeria (E) – puutöö, kunstid (A) - loov eneseteadlikkus ja -väljendamine, matemaatika (M)- teaduspõhine „Arvumaa" metoodika, maleõpetus ja orienteerumine. Laste tuleviku tööelule mõeldes vajavad nad oskust analüüsida ja disainida, funktsionaalselt lugeda ja struktuurselt mõelda ning peavad suutma end juhtides teha koostööd. Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade liitu. Meie kolm tervisevaala on vaimne tervis, aktiivne liikumine ja tervislik toitumine. Pakume palju võimalusi mängida, õppida, süüa õuealal, soojal ajal supelda basseinides ja magada õues. Kord nädalas on lastel vabade valikute päev, mis võimaldab iseseisvalt tegevust planeerida ja vastutada. Meiega elavad kitsed ja küülikud, kes kasvatavad empaatiavõimet ja kujundavad tööharjumusi.
 
Tutvumiseks võtame uusi peresid vastu 3. veebruaril kell 17.00–18.00.
 
Tabasalu lastehoid pakub hoiuteenust 2–3-aastastele lastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Harku vald. Meil on kohti kuni 30 lapsele. Vanem võib lastehoiuteenust kasutada seni, kuni laps saab koha valla lasteaias. Lastehoiu põhieesmärk on esmaste sotsiaalsete oskuste kujundamine, mis on aluseks igapäevaste tegevustega toimetulekul. Lähtume sellest, et laps on indiviid, kes liigub talle sobivas tempos, avastades maailma mängu kaudu. Meil on aega olla hetkes ja kulgeda koos lapsega. Muinasjutu ja kaunite kunstide kaudu rikastame lapse tundemaailma, mis aitab kaasa positiivsete väärtushinnangute kujunemisele. Lastehoius lähtume Montessori pedagoogika peamisest põhimõttest, milleks on "aita mul seda ise teha". Meie tegemistega saate tutvuda lastehoiu kodulehel: Tabasalulastehoid.ee.
 
Vääna mõisakoolis on kaks 3–7-aastaste laste liitrühma. Kokku pakume alusharidust 30 lapsele. Meie päevad mööduvad kultuuriväärtuslikus miljöös – mõisakool asub muinsuskaitse all olevas hoones ja pargis. Lapsesõbralik mänguväljak ja rahulik ümbruskond pakub ohtralt võimalusi õuetegevusteks, mis aitavad lastel avastada rikkalikku loodust. Tegeleme ka aianduse, muusika ja kunstiga ning lõimime õppetegevustesse ka digiõpet. Loeme muinasjutte, arutame eri teemadel ning oleme toeks neile, kes vajavad abi ja hoolt. Koostöö kodu ja lapsevanematega on oluline, mistõttu korraldame tutvumise lõkkeõhtuid, jõuluvalguse koosviibimisi, emade- ja isadepäevi jms. Rakendame Montessori metoodika elemente, mis toetavad meie laste sirgumist tublideks ja täisväärtuslikeks inimesteks.
 
REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist
 
Lasteaiapered kutsuvad lapsevanemaid külla.