Uudised ja teated

« Tagasi

Haridusvaldkonna arengukava koostamisega on jõutud lõpusirgele

Kehtivas Harku valla arengukavas aastani 2037 on välja toodud üldhariduse eesmärk: Harku valla õpilased on valla eri paikkondades vajaduspõhiselt kindlustatud nüüdisaegse kvaliteetse kodulähedase põhiharidusega I–II kooliastmes (1.–6. klass). Põhihariduse III kooliastmes (7.–9. klass) ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse (10.–12. klass) riigigümnaasiumis saavad õpilased omandada Tabasalu hariduslinnakus.
 
Kuna haridusmaastikul on toimumas muudatused, algatas volikogu eelmise aasta mais Harku valla hariduse valdkonna arengukava "Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024" koostamise. Sellega sooviti, et valla koostatavas hariduse arengukavas oleks seatud pikaajaliste haridusvaldkonna eesmärkide alusel määratletud hariduse arengusuunad lähimaks viieks aastaks, ja seda koos vajalike tegevustega taotletava mõju saavutamiseks, lähtudes riigi hariduspoliitilistest suundumustest, maakonna arengustrateegiast, Harku valla üldplaneeringust, statistilistest prognoosidest, uuringutest/küsitlustest ja haridusvaldkonna hetkeolukorrast.

Väljakutsetest haridusvaldkonnas

Praeguseks on arengukava dokument koos ettepanekutega olemas ja peale põhidokumendi sisaldab see ka lisasid nelja prioriteetse valdkonna kohta. Need lisad on järgmised: "Alusharidus ja hoid Harku vallas", "Koolivõrk Harku vallas", "Kaasav haridus Harku vallas" ja "Huviharidus, huvitegevus ja noorsootöö Harku vallas". Dokument kirjeldab peamisi väljakutseid haridusvaldkonnas aastani 2024. Arenguks vajalikke vajadusi, eeldusi, võimalusi koos olukorra kirjeldustega on detailsemalt kajastatud vastavates lisades. Nimetatud lisad on koostatud iga arengukava valdkonna kohta ja nendega tutvumine võimaldab analüütiliselt mõista, miks on vajalikud kavandatavad arenguvaate tegevused, milliseid ja kelle probleeme soovitakse lahendada ning kuidas.
 
Arengukava sisaldab ettepanekuid erinevate valla piirkondade jaoks. Näiteks oleks veel vaja luua lasteaiakohti Vääna-Jõesuu ja Tiskre piirkonnas, viimasesse ka koolikohti. Tabasallu ehitatakse riigigümnaasium ja uus põhikoolihoone, praegune algklasside maja ehitatakse ümber muusikakooliks ja Tabasalu ühisgümnaasiumi peahoone nüüdisajastatakse. Samuti kohandatakse õppetegevuseks ümber Meriküla spordi- ja õppekeskus.
 
Arengukavas on olulisel kohal ka kaasav hariduskorraldus, mis tähendab kõigi õpilaste, sh hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist kodulähedases tavakoolis. Kaasava hariduse tingimused on praegu haridusasutuseti väga erinevad ja üldine olukord vajab parandamist. Selleks tuleks avada vajaduspõhiselt erirühmi lasteaedades, lisaks aidata koolitada ja nõustada valla haridustöötajaid ning lapsevanemaid. Uue Tabasalu I–II kooliastme põhikooli on projekteeritud hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks õpipesa ja kompetentsikeskus.
 
Peale eelmainitud teemade sisaldab arengukava ka noorsootöö valdkonda. Noorsootöö on noorele ehk 7–26-aastasele isikule tingimuste loomine mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab tal vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Selles sektoris on Harku vallas asjad juba üsna hästi. Näiteks on meil oskustega noorsootöötajad, kes tagavad noorsootöö kvaliteedi, teevad tugevat meeskonnatööd ja kasvatavad koostöövõrgustikke. Lisaks on olemas lai valik mitmekesiseid tegevusi ja huviringe nii koolides, lasteaedades, spordi- kui ka noortekeskustes, mis võimaldavad kaasata erinevate huvidega noori, korraldada mitteformaalset õpet.  Hästi on toimima saadud päevalaagrid ja noortemalev, mis võimaldavad pakkuda töökasvatust ning noorte ja nende vanemate vajadustele vastavat vaheaegade sisustamist. Eeltoodud tugevused võimaldavad sihtasutusel koostöös valla ja haridusasutustega tegutseda järgmiste kitsaskohtade kõrvaldamiseks: noortekeskus või -tuba peab olema kõigi valla koolide naabruses, et igal lapsel oleks võimalus seal vaba aega veeta, lisaks on tähelepanu all 13+ noorte vähene osalus tegevustes ja vähene osalus rahvusvahelises koostöös.

Kuidas edasi?

Alates 27. märtsist on võimalik tutvuda dokumendi tööversiooni ja selle juurde kuuluvate lisadega:
 
 
Kui algselt pidanuks toimuma peale arengukava tööversiooni avaldamist avalik arutelu, siis tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast ja kogunemiskeelust seda ei toimu. Selle asemel on kõigil võimalus arengukava koostamisel kaasa rääkida ning esitada arvamusi kuni 26. aprillini e-kirja teel, saates kiri aadressile arengukava@harku.ee.
 
Saabunud arvamused lähevad hariduse arengukava juhtrühmale ülevaatamiseks. Laekuvad ideed arutatakse läbi ning toetust saanud mõtted lähevad sisse hariduse valdkonna arengukavva. Seejärel toimub vallavolikogus kaks lugemist, mille järel saab kinnitatud hariduse valdkonna arengukava aastani 2024.
 
KRISTI VILLAND
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja