Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste küla Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja eskiisi tutvustamine

Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 118 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Muraste külas Kolmiku detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga liita Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksused 4809 m2 suuruseks elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala suurus on u 0,5 ha, paikneb Muraste külas ja hõlmab Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksuseid ning lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 24.01.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/181107_270/avalik/.