Uudised ja teated

« Tagasi

Merikülas Romantiku tee 6, Romantiku tee 6a ja Romantiku tee 8 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 20 võeti vastu Merikülas Romantiku tee 6 (katastritunnus 19801:013:0002), Romantiku tee 6a (katastritunnus 19801:002:0149) ja Romantiku tee 8 (katastritunnus 19801:001:2408) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 17064.

Detailplaneeringuga moodustatakse Romantiku tee 6a maaüksusest kaks ajutist elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 625 m2 (krunt pos nr 1b), mis liidetakse olemasoleva Romantiku tee 6 elamumaa krundiga ning 108 m2 (krunt pos nr 2b), mis liidetakse olemasoleva Romantiku tee 8 elamumaa krundiga. Ajutiste kruntide liitmisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 2233 m2 (krunt pos nr 1) ja 1293 m2 (krunt pos nr 2). Elamumaa kruntidele pos nr 1 ja pos nr 2 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 200 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45 kraadi ühekorruselise hoonemahu puhul ja 20-45 kraadi kahekorruselise hoonemahu korral.

Detailplaneeringuga moodustatakse Romantiku tee 8 maaüksusest üks avaliku kasutusega transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 73 m2 (krunt pos nr 3), tagamaks juurdepääsu Tilgu tee 27b maaüksusele. Transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 3 võõrandatakse tasuta vallale.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada piirkonda teenindava olemasoleva puurkaevu baasil. Planeeritava ala suurus on u 0,36 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.03.2019–11.04.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses otselingil https://kaart.harku.ee/DP/170622_25/avalik/.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.03.2019–11.04.2019 k.a.