Uudised ja teated

« Tagasi

Vastused uue jäätmeveolepinguga seotud küsimustele

Alates 1. aprillist kehtivad Harku vallas uued jäätmeveohinnad, millega seonduvalt jõudsid märtsi alguses elanikeni uued korraldatud jäätmeveo perioodi lepingud. See aga on külvanud elanikes märkimisväärset segadust.

Vallavalitsuse ja elanike küsimustele vastab valla lepingupartner, MTÜ Jäätmehalduskeskus juhatuse liige Tõnu Tuppits.

Alustame algusest. Sügisel anti teada, et senise vedajaga lõpetatakse leping ja kuulutatakse välja uus hange. Miks leping lõpetati ja miks valiti uuesti partneriks AS Eesti Keskkonnateenused?

Seni kehtinud leping lõpetati poolte kokkuleppel seoses sellega, et AS Eesti Keskkonnateenused ei suutnud teenust osutada seni kehtinud hindadega.

Poolte kokkuleppel kehtib vana leping kuni 31. märtsini.

Uue hinna kehtestamiseks ja korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks pidi seaduse järgi korraldama riigihanke, mille võidab nõuetele vastav soodsaim pakkumus.

Riigihankele laekus kaks pakkumist. Hanke võitnud ettevõte, AS Eesti Keskkonnateenused vastas kvalifitseerimistingimustele, pakkumus vastas nõuetele ja ta tegi kõige soodsama pakkumuse.

Loetud päevad tagasi jõudsid elanikeni lepingud. Kas nende allkirjastamine on kohustuslik?

Lepingu allkirjastamine ei ole kohustuslik juhul, kui inimene soovib ainult jäätmete äravedu isiklikust konteinerist üks kord kuus (hajaasustuse piirkonnas üks kord kvartalis).

Lepingu allkirjastamine on vajalik juhul, kui soovitakse tellida lisateenuseid, näiteks rentida jäätmemahutit või tellida tihedamat tühjendamist. Lisaks kinnitab allkirjastamine, et lepingul toodud kontaktandmed on õiged – nii jäätmeveoga seotud info kui ka arvete saatmiseks.

Mis juhtub, kui lepingut ei allkirjastata?

Kui lepingut ei allkirjastata, veetakse ära segaolmejäätmed vastavalt Harku valla jäätmehoolduseeskirjale, näiteks kuni kahe korteriga elamute juurest tiheasustusalal iga nelja nädala tagant ning hajaasustuse piirkonnas korra kvartalis.

Lepingu lisas, hinnakirjas on mitmeid lisateenuseid. Kui ma allkirjastan lepingu, kas see tähendab, et nõustun automaatselt ka lisateenustega?

Hinnakiri on lepingule lisatud selleks, et inimene teaks lisateenuste hindu ja tingimusi, kui ta soovib neid tellida.

Mitte ühtegi tasulist lisateenust ei osutata enne, kui inimene on selleks soovi avaldanud (e-posti, paberkandja või telefoni teel). Kui allkirjastataval lepingul on ainult jäätmevedu, ei saa tema arvele mitte midagi lisada, v.a ületäitunud mahuti tühjendamine – sellisel juhul teeb vedaja ka foto ja teavitab jäätmevaldajat, et mahuti oli ületäitunud.

Kui eeltäidetud lepingus (vt Lisa 1 - toim.) on toodud ka mahuti rent, biojäätmete mahuti vooderduskott või muu lisateenus, lisatakse need teenused arvele.

Kui inimene lisateenuseid või mahuti renti sisaldavat eeltäidetud lepingut ei allkirjasta, siis lisateenuseid enam ei osutata ning tema mahuti rent lõpetatakse ja see viiakse ära.

Lisateenuseid saab tellida ja neist loobuda kogu lepingu perioodi vältel, pöördudes klienditeenindusse.

Sellisel juhul – miks on lisateenuste hinnakiri lepingu lisa?

Lisateenuste hinnakiri on lepingule lisatud selleks, et inimene teaks lisateenuste hindu ja tingimusi, kui ta soovib neid tellida. Kinnitame veel kord, et mitte ühtegi tasulist lisateenust ei osutata enne, kui inimene on selleks soovi avaldanud.

Miks Harku vald ei ole jäätmetega vabaturul?

Korraldatud jäätmevedu on valdadele seadusega pandud kohustus. Kohaliku omavalitsuste korralduse seaduse järgi on olmejäätmete veo korraldamine omavalitsuse üks tähtsamaid funktsioone.

Õnneks on jäätmeveo teenuse korraldamisel ka mitmeid eeliseid. Vabaturu tingimustes on suur oht, et raskemini ligipääsetavad kohad jäävad teenindamata, hind ja tingimused võivad olla piirkonniti väga erinevad ning osa jäätmevaldajaid ei anna jäätmeid vedajale üle. Hankija saab seada tingimusi, mis arendavad jäätmehooldust vastavalt kokkulepitud jäätmekavale, näiteks jäätmete liigiti kogumise arendamine.

Korraldatud jäätmeveo toimimine on ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antava jäätmehoolduse arendamise toetuse, sh investeeringutoetuste saamiseks.

ÜLDINE HINNATÕUS JA UUS HANGE

Võrreldes 31. märtsini kehtivaid ja 1. aprillist kehtima hakkavaid hindu, on vahe märkimisväärne. Millega on antud hindade tõus põhjendatud?

Meile on pakkujad selgitatud, et teenuste hinnad on tõusnud, sest kasvanud on jäätmete töötlemise kulud, kütuse hind, lisandunud on raskeveokite teekasutustasu ja tööjõukulud kasvavad pidevalt. Kõik need on ka jäätmeveo teenustasu komponendid.

Lisaks on loomulikult kogu Eesti jäätmehoolduse suund jäätmete liigiti kogumise poole, selleks on ka Harku vallas loodud nii soodsad tingimused kui vähegi võimalik.

Kas ja millised on muudatused kliendi jaoks seoses uue hankelepinguga?

Võrreldes eelmise hankelepingu perioodiga on olulisem muutus lisatasu küsimine tagurdamise eest (lisainfo allpool – toim.).

Lisateenusena on hinnakirjas väljatoodud ka värava avamine. Jäätmehoolduseeskirja järgi ei saa võtta tasu värava avamise eest, mille taga on elamu- või aiandusühistu. Jäätmemaja, konteineri või elamu värava luku avamine on tasuline lisateenus, mida arvestatakse ühe aadressi kohta ühes kalendrikuus.

Oluline osa uuel jäätmeveoperioodil on jäätmete liigiti kogumise soodustamine. Hinnakiri on kujundatud nii, et liigiti kogutud jäätmete äravedu on võimalikult soodne.

Millised on hinnad võrreldes teiste valdade hindadega?

Üldiselt on segaolmejäätmete veo hinnad sarnased, kui tingimused on samad.

LISATEENUSED

Seoses hinnakirjaga on enim pahameelt tekitanud lisateenused. Kuidas neid tellida saab?

Üksnes konkreetse tellimuse ja lisateenuse kaupa, enne vastava teenuse osutamist. Juhul kui klient ei ole lisateenust tellinud, ei ole ettevõttel ka õigust selle eest arvet esitada, v.a ületäitunud mahuti tühjendamine.

Paljudel on tekkinud küsimus: millest tuleneb tagurdamise tasu?

Uues hinnakirjas on tõesti enim tekitanud elanikes muret jäätmeveoauto tagurdamist puudutav regulatsioon. Teenust pakkuv ettevõte ei ole enam kontsessioonilepingu põhjal kohustatud jäätmeveoautoga tagurdama, sest see on ohtlik manööver, kus ohtu võivad sattuda nii inimesed, lemmikloomad kui ka inimeste vara.

Tagurdamine puudutab tee läbimist tagurpidi, mitte ringipööramist või vahetult mahuti juurde tagurdamist.

Teisalt võtab tagurdamine ka palju aega. Korraldatud jäätmevedu on ettenähtud toimima nii, et see jõuaks kõikide jäätmevaldajateni ettenähtud veo päeval – kui jäätmeveoauto peab tagurdama, võtab see aega ja suurendab riski, et vedu kõigini ei jõua. Selline regulatsioon tuli hankelepingutesse jäätmeveo teenuse osutajate ettepanekul.

Selle tõttu oodatakse kõikidelt jäätmevaldajatelt kõikide muude alternatiivide kaalumist oma mahuti asukoha jaoks või ühismahuti kasutamist, milleni ei pea auto liikuma tagurpidi.

Kellele tagurdamise lisatasu rakendub?

Me eeldame, et kõikide mahutite puhul leitakse lahendus ja asukoht, mis ei eelda tagurpidi mahutini sõitmist. Me loodame, et ka tupiktänavate puhul leitakse muud alternatiivid jäätmete äraveoks ja selle saavutamiseks tuleb kõiki asukohti vaadata eraldi.

Mis juhtub, kui tagurdamine on siiski vältimatu?

Kui jäätmevedaja teeb teenuse osutamisel kindlaks, et tema mahuti jääb tühjendamata ohtliku tagurdamise tõttu, saab inimene raporti koos foto ja selgitusega. Seejärel lepitakse klienditeeninduse kaudu kokku tingimused, kuidas edaspidi sellelt aadressilt jäätmeid ära viiakse. Mingit tasu ei rakendata enne, kui on jõutud kokkuleppele.

Kui ainus võimalus on tagurdamine, aga klient ja jäätmevedaja ei jõua omavahel lahenduseni, pöördub jäätmevedaja MTÜ Jäätmehalduskeskus poole ning teavitab, et antud aadressilt ei ole võimalik prügi ära vedada. Edasi leitakse lahendus juba koos vallavalitsuse spetsialistidega.

Lepingus on kirjas, et tee peab olema visuaalselt 4 m lai, kuid Harku valla jäätmehoolduseeskirjas on tee laiuseks vähemalt 3,5 m. Kuidas on seda põhjendatud?

Siin on tõesti erinevus. Jäätmehoolduseeskirja põhjal on kohustuslik vähemalt 3,5 m, kuid teenuse tõrgeteta osutamiseks oleks soovituslik, kui tee oleks 4 m lai.

Mida tähendab kordusarve tasu?

Kui inimene, kellel ei ole e-posti aadressi, soovib juba talle postiga saadetud arve uuesti saamist postiga. Tasu ei rakendu nende klientide puhul, kellel on e-posti aadress.

Kordusarve saab ka ise tasuta klienditeenindusest või anda mõne tuttava e-posti aadressi, kes võib selle vajadusel välja printida.

IGAPÄEVANE

Millised on olnud klientide senised kaebused ja kuidas neid vältida?

Kõige sagedasem küsimus on: ootan juba X nädalat jäätmevedu, aga auto ei tule. Klient arvab ekslikult, et tühisõidu korral tuleb auto kolme päeva jooksul uuesti. Kui tühjendus jääb ära vedaja süül – auto katki, juht haige vms, siis see on õige järeldus.

Jäätmevaldajast või kolmandast isikust sõltuvast põhjusest - näiteks juhul, kui auto takistab mahuti tühjendamist, aias on lahtiselt koer, uks või värav on lukus - ärajäänud vedu teostatakse enne järgmist graafikujärgset päeva ainult siis, kui klient ise tellib lisaveo.

Kui raportis on kirjas tehniline põhjus, on seal ka info, millal uus vedu teostatakse – enamasti järgmisel või ülejärgmisel päeval. Sellisel juhul ei pea inimene ise midagi muud tegema kui jälgima infot.

Väga oluline on võtta ise klienditeenindusega ühendust, kui jäätmevedu jäi ära ja põhjendav informatsioon ei ole kliendini jõudnud kuni kahe tööpäeva jooksul.

Millised on nõudmised jäätmemahutile?

Kõige olulisem on mahuti soetamisel veenduda, et selle suurus on piisav.

Mahuti peab sobima välitingimustes kasutamiseks. Probleemiks on müügil olevad õhukesest plastist väga väikeste ratastega mahutid, mis õues vastu ei pea ning mida on lumes või poris raske liigutada.

Lisaks on murekohaks metalläärega jäätmemahutid, mille ülemine äär on hakanud deformeeruma. Ääre korrasolek on oluline seetõttu, et prügiauto tõstemehhanismil oleks võimalik turvaliselt konteinerit tühjendada. Juhul kui kliendil on kahtlus, et deformeerumine on tekkinud jäätmevedaja tõttu, tuleb selle kohta esitada kirjalik avaldus jäätmevedaja klienditeenindusele.

Jäätmemahutite nõuded on kirjeldatud Harku valla jäätmehoolduseeskirjas, mis on kättesaadav Harku valla kodulehel. Soovitusi mahuti soetamiseks leiab jäätmeveoettevõtete kodulehekülgedelt.

Kui mul on prügikastile sadanud päevaga lumi, kas prügiauto jätab kasti tühjendamata?

Kui kaanel on ühe päeva lumi, mis ei takista mahuti liigutamist, tühjendatakse mahuti ikka ära.

Lumi on mahuti kaanel halb, sest kui see koos jäätmetega autosse puistatakse, suurendab see koorma kaalu ja auto võib jätta kaalupiirangu täitumisel veoringi pooleli. Samuti soovitame lumiste olude korral lükata puhtaks ka jäätmemahuti ümbruse – see kergendab nii vedaja tööd kui ka lühendab ühe mahuti tühjendamise aega.

Kutsume kõiki veo tellijaid talvisel ajal mõtlema inimese peale, kes peab mitusada mahutit lumest päeva jooksul välja tirima ja lumest ka puhastama. Vastukaaluks on igal jäätmevaldajal ainult oma mahuti, mille ta veopäeval peab üle vaatama.

Kas on võimalik tellida ka prügivedu erandkorras, siis kui mu prügikast on täis?

Jah, selleks tuleb pöörduda klienditeenindusse.

Lepingus ja hinnakirjas on artikkel "liigiti kogumise tühisõidu tasu". Millest see tuleneb ja kas seda on võimalik vältida?

Liigiti kogutud jäätmete mahuti tühjendamise tasu on väga madal võrreldes segaolmejäätmete äraviimise tasuga. Teenuse saamine eeldab lihtsalt jäätmevaldaja panust – kui ta on endale teenuse tellinud, peab ta ka graafikujärgsel veopäeval vastava jäätmeliigi üle andma.

Kui liigiti kogutud jäätmemahutis ei ole graafikujärgseks veopäevaks jäätmeid (mahuti on täitunud alla 20%), saab jäätmeveo tühistada ja paluda uut veopäeva või oodata järgmise graafikujärgse päevani. Pöörduma peab klienditeenindusse ja sellisel juhul ei rakendu ka tühisõidu tasu.

Olen saanud teavituse tühisõidust. Millistele nõuetele peab sellega seonduv raport vastama?

Tühisõidu korral on jäätmevedaja kohustatud veo ärajäämist põhjendama foto või videoga. Kui raportis puudub mingil põhjusel tõendusmaterjal, tuleb seda küsida klienditeenindusest. Tühisõidu eest maksab inimene segaolmejäätmete äraveo tasu, v.a juhul, kui on eriolukorrad seoses teeoludega.

Millised tingimused on järelveole? Kuidas toimub teavitamine ja kes tasub?

Kui vedu jääb ära jäätmevedajast olenevatel põhjustel, saab inimene vastava teate ja kohe, kui ettevõtte logistikud on uue veoringi toimumise aja kinnitanud, teatakse ka selle toimumise aeg. Enamasti järgmisel tööpäeval. Jäätmevaldaja ei maksa sel juhul ärajäänud veo eest, vaid ainult teostatud jäätmeveo eest.

Kui jäätmevedajast olenevatel põhjustel hilineb vedu üle kolme päeva, on inimestel õigus hilinenud päevade jooksul tekkinud prügi ära anda tasuta. Selleks peab prügi panema konteineri kõrvale kotiga. Arvestatakse selle kogusega, mis on selle jäätmetekke koha puhul tavapärane kolme päeva jäätmeteke.

Tasu ei tohi küsida mahuti tühjendamise juhul, kui teenuse osutaja on omal süül jätnud jäätmevaldaja teenindamata graafikujärgselt ning ei taganud kordusteenindust kolme kalendripäeva jooksul.

Kui juurdepääsutee ei vasta teenuslepingus esitatud nõudmistele, siis kes selle eest vastutab?

Tee seisundi eest vastutab tee valdaja.

Mis on lepingu punktist 4.1.2 lähtuv kokkulepitud aeg väikekonteineri paigutamiseks jäätmevedajale kättesaadavasse kohta?

Graafikujärgse päeva hommik kell seitse.

LISAINFO

Kuhu pöörduda, kui on olnud rikkumisi või probleeme?

Kõikide konkreetset aadressi, arvet ja klienti puudutavate küsimuste ning pretensioonide esitamise puhul palume pöörduda AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusse, edastades pretensioonid kirjalikult e-posti aadressile tallinn@keskkonnateenused.ee. Seejuures on antud e-posti aadressile oodatud avaldused ka siis, kui kannatada on saanud kliendi vara. Esitatav avaldus peab sisaldama fotosid ja fakte.

Kui probleeme ei saa lahendada klienditeenindusega, saab pöörduda MTÜ Jäätmehalduskeskus e-posti aadressile info@jaatmehalduskeskus.ee.

Juhul kui kliendi, AS-i Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Jäätmehalduskeskus esindajad lahendust ei leia, kaasatakse vallavalitsus.

HARKU VALLA TEATAJA

 

Harku vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 116 otsustati sõlmida MTÜ-ga Harjumaa Ühisteenuste Keskus haldusleping korraldatud jäätmeveoga seotud ülesannete täitmise üleandmiseks. Otsusele lisatud analüüs ja sõlmitud haldusleping on kättesaadavad valla kodulehel.

Alates möödunud aasta 23. aprillist on ettevõtte ärinimi MTÜ Jäätmehalduskeskus. Ettevõtte üks ülesandeid on jäätmehoolduse arendamine oma liikmesomavalitsustes. Keskuse töös saab kaasa lüüa vabatahtlikuna, kõik huvilised on teretulnud.