Uudised ja teated

« Tagasi

Rannamõisa külas Harku tee 46 ja Harku tee 48 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 432 kehtestati Rannamõisa külas Harku tee 46 (katastritunnus 19801:002:1481) ja Harku tee 48 (katastritunnus 19801:002:1514) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Tääker OÜ (rg-kood 10231396) tööle nr 63-2016.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Harku tee 46 ja Harku tee 48 katastriüksuste jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga moodustatakse 3038 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 690 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust ning 1 maa-alune korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-20 kraadi.

Detailplaneeringuga moodustatakse 115181 m2 suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt (krunt pos nr 2). Detailplaneeringuga moodustatakse kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti (krundid pos nr 3 japos nr 4). Krunt pos nr 3, suurusega 934 m2 kavandatakse juurdepääsuks moodustatavatele elamumaa ja maatulundusmaa maaüksustele ning Harku tee 52 ja Harku tee 54 maaüksustele. Krunt pos nr 4, suurusega 1651 m2 moodustatakse perspektiivse kergliiklustee tarbeks Harku-Rannamõisa tee äärde. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud ka perspektiivse Juuliku-Tabasalu maantee trassiga ning kavandatud on maantee trassi alune maa eraldisesiva krundina, s.o krunt pos nr 5 suurusega 35749 m2, millele on ette nähtud kaks alternatiivset sihtotstarvet: maatulundusmaa maakasutus kuni maantee väljaehitamiseni ning transpordimaa maantee rajamiseks edaspidi. Transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 4 võõrandatakse tasuta vallale ning transpordimaa krunt pos nr 5 võõrandatakse perspektiivselt riigile. Krundile pos nr 3 määratakse juurdepääsutee osas servituut Harku tee 52 ja Harku tee 54 maaüksuste igakordsete omanike kasuks.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud 11191 Harku-Rannamõisa teelt (riigitee, katastritunnus 19801:002:0299).

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada krundile rajatavast puurkaevust ja  reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.