Uudised ja teated

« Tagasi

Harkujärve külas Kiriku tee 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 68 võeti vastu Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-01/13.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 1,5 ha, paikneb Harkujärve külas Sütemetsa tee ja Kiriku tee ristmiku vahetus läheduses piirnedes põhjas Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) ja Kiriku tee (katastritunnus 19814:001:0502) transpordimaadega, idas Kiriku tee 7 (katastritunnus 19801:002:4360), Kiriku tee 13 (katastritunnus 19801:002:1646), Kirikjaani tee 6 (katastritunnus 19801:001:3241) elamumaadega, Kirikjaani tee (katastritunnus 19801:001:3236) transpordi-maaga, Kirikjaani tee 8 (katastritunnus 19801:001:3242) elamumaaga, lõunast Ojakääru tee 12 (katastritunnus 19814:001:0031) elamumaaga, Oja tee L2 (katastritunnus 19814:001:0496) transpordimaaga, Ojakääru tee 13 (katastritunnus 19814:001:0030), Niidu tee 6 (katastritunnus 19801:002:0025) elamumaadega ning läänest Sütemetsa tee 7 (katastritunnus 19801:002:4590), Sütemetsa tee 5 (katastritunnus 19801:002:4330), Kiriku tee 9 (katastritunnus 19801:002:1644), Sütemetsa tee 3 (katastritunnus 19801:002:4370) elamumaadega. Juurdepääs planeeritavale alale on Sütemetsa teelt ja Kiriku teelt.

Planeeritava maa-ala kitsendusteks on Harku oja kalda veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja - piiranguvöönd, Harku oja kallasrada, elektripaigaldise kaitsevööndid, geodeetilise märgi kaitsevöönd ning looduskaitse üksikobjekti (Pilladu tamm) piiranguvöönd.

Detailplaneeringuga moodustatakse 2135 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45°.

Detailplaneeringuga moodustatakse 9077 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30-45°.

Detailplaneeringuga moodustatakse 2478 m2 suurune äri-, elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30-45°.

Detailplaneeringuga moodustatakse 347 m2 suurune ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse hiljem Kiriku tee 13 maaüksusega (Kiriku tee 13 maaüksuse omanikud kasutavad moodustatavat riba aiamaana).

Detailplaneeringuga moodustatakse 658 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis võõrandatakse tasuta vallale. Moodustatav transpordimaa sihtotstarbega krunt võimaldab perspektiivis ühendada Ojakääru tee Kirikjaani teega.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas  Harku valla üldplaneeringu ning teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringut menetletakse üldplaneeringut muutvana seoses ehituskeeluvööndi vähendamisega 50-lt meetrilt 35-le meetrile arvestades olemasoleva elamu asukohta.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.10.2019–08.11.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Harku raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik) lahtioleku aegadel, Harkujärve Põhikoolis (J.Ventri tee 2, Harkujärve küla) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/091006_1232/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 10.10.2019–08.11.2019 k.a.

Vastuvõtmise otsusega ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/091006_1232/avalik