Uudised ja teated

« Tagasi

Viti külas Aiba tee 12 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 106 võeti vastu Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2017.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 0,94 ha, paikneb Viti külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Aiba tee ristmikust kagus, ümbritsetuna Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0493) maatulundusmaa katastriüksusest. Juurdepääs maaüksusele on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt või Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Aiba teed.

Detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse sihtotstarve tootmismaast elamu- ja ärimaaks ning määratakse ehitusõigus üksikelamu ja autoremondi töökoja ning neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele 85% ulatuses elamumaa ja 15% ulatuses ärimaa sihtotstarve ning antakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 5 abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Uute püstitatavate abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 5-45 kraadi. Olemasoleva silotorni kõrgus on maapinnast kuni 12 m ja ehitisregistri andmetel on ehitisel üks maapealne korrus.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljöö-väärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala tootmismaa juhtfunktsiooniga hajaasustusalal. Seega tehakse algatatava detailplaneeringuga ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.12.2019–27.01.2020 k.a

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Vääna-Jõesuu kohvikus The Greenhouse Cafe (Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180412_162/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.12.2019–27.01.2020 k.a.