Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste külas Hansulaane maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 105 võeti vastu Muraste külas Hansulaane (katastritunnus 19801:001:0887) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/12.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 1,02 ha, paikneb Muraste külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest lõunas, Eeriku tee, Mingi tänava, Palkoja tee ja Muraste raba vahelisel alal, piirnedes Eeriku tee 12 (katastritunnus 19801:001:1662) elamumaaga, Eriku tee (katastritunnus 19801:001:1822) transpordimaaga, Eeriku tee 5 (katastritunnus 19801:001:2007) elamumaaga, Eeriku tee 7 // Kase (katastritunnus 19801:001:0461) maatulundusmaaga, Eeriku tee 9 // Eeriku (katastritunnus 19801:001:1366) elamumaaga, Eeriku-Kopli (katastritunnus 19801:001:1323) maatulundusmaaga, Palkoja tee 12 (katastritunnus 19801:001:0886) elamumaaga, Suur-Mardi (katastritunnus 19801:001:0468), Jüriküla (katastritunnus 19801:001:0179) maatulundusmaadega ning Keila metskond 6 (katastritunnus 19801:001:0140) mäetööstusmaaga.

Planeeritav ala hõlmab Hansulaane (katastritunnus 19801:001:0887) maaüksust ja osaliselt Eeriku tee 7 // Kase (katastritunnus 19801:001:0461), Eeriku-Kopli (katastritunnus 19801:001:1323) ja Palkoja tee 12 (katastritunnus 19801:001:0886) maaüksuseid. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Kaare teed ja Eeriku teed ning üle eraomandis olevate maaüksuste.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Hansulaane katastriüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs moodustatavale elamumaa kinnistule, kavandades Eeriku tee 7 // Kase (katastritunnus 19801:001:0461), Eeriku-Kopli (katastritunnus 19801:001:1323) ja Palkoja tee 12 (katastritunnus 19801:001:0886) maaüksustest transpordimaa sihtotstarbega krundid. Moodustatavad transpordimaa sihtotstarbega krundid võõrandatakse vallale.

Detailplaneeringuga on määratud moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud on viil- või kaldkatus, kaldega 30-45 kraadi. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Kaare teed ja Eeriku teed.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu muutmine seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.12.2019–27.01.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Muraste Kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/130425_51/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.12.2019–27.01.2020 k.a.