Uudised ja teated

« Tagasi

Suurupi külas Hansu-Mäekalda maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine, eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 102 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Hansu-Mäekalda (katastritunnus 19801:001:1197) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 103 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega 7140 m², paikneb Suurupi külas 11392 Munakivi tee, Sõpruse tee ja Erna tee vahelisel alal, umbes 400 m kaugusel Suurupi tee ja Munakivi tee ristumiskohast põhjas. Maaüksus piirneb põhjast Erna tee L1 (katastritunnus 19801:001:1941) transpordimaaga, idast Erna tee 2 (katastritunnus 19804:001:0010) elamumaaga ja reformimata riigimaaga, lõunast Sõpruse tee L1 (katastritunnus 19801:001:2978) transpordimaaga ning läänest 11392 Munakivi teega (lähiaadress Suurupi tee L1, katastritunnus 19801:001:0476) transpordimaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on Munakivi teelt mööda Sõpruse teed või Erna teed.

Detailplaneeringu koostamise üheks peamiseks eesmärgiks on Hansu-Mäekalda maaüksuse läänepoolsele küljele, Munakivi tee äärde, kergliiklustee tarbeks transpordimaa krundi moodustamine. Koostatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega 7140 m² suurusest Hansu-Mäekalda maaüksusest kavandada u 1140 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt rajatava kergliiklustee teenindamiseks. Lisaks kavandatakse maaüksuse idapoolsele küljele 3 m laiune u 318 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt jalgtee tarbeks ühendamaks Järsaku tee Erna teega. Kavandatavad transpordimaa sihtotstarbega krundid võõrandatakse tasuta vallale, et tagada tee avalik kasutus. Hansu-Mäekalda maaüksusest alles jääva 5681 m2 suuruse maatulundusmaa soovib maaüksuse omanik kavandada elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõiguse üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu muudatus seisneb ettepanekus laiendada elamumaa juhtfunktsiooniga ala ulatust ühe elamumaa krundi võrra.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 27.12.2019–27.01.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Muraste Kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180508_242/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.12.2019–27.01.2020 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.03.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/180508_242/avalik.