Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 ja Kajaka tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.01.2020 korraldusega nr 13 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 (katastritunnus 19809:019:0490) ja Kajaka tee 5 (katastritunnus 19801:011:0926) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ M.K. Konsultatsioonid (rg-kood 10571005) tööle nr 09/17.

Detailplaneeringuga muudetakse Kajaka tee 3 ja Kajaka tee 5 maaüksuste vahelist piiri ja kavandatakse kaks elamumaa krunti suurustega vastavalt 2740 m2 ja 4427 m2. Kruntidele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45ׄ°. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Luige teed ja Kajaka teed. Teeregistri andmetel on Luige tee osaliselt ja Kajaka tee kogu ulatuses omavalituse hooldamisel mitteavalik tee.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.