Uudised ja teated

« Tagasi

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101 kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 326.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 10-51 kraadi. Detailplaneeringuga on kavandatud hoonestusala kauguseks Karukella tee 4 ja Karukella tee 2 kinnistute vahele jäävast piirist 3 m varasema 5 m asemel.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.