Uudised ja teated

« Tagasi

Liikva külas Otsa põik 9 ja Otsa põik 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 102 kehtestati Liikva külas Otsa põik 9 (katastritunnus 19801:001:1002) ja Otsa põik 10 (katastritunnus 19801:001:1003) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ (rg-kood 10939407) tööle nr 1801.

Detailplaneeringuga kavandatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 6000 m2, kaks maatulundusmaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 22291 m2 ja 5790 m2 ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 697 m2 ja 608 m2. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45 kraadi. Transpordimaa krundile, suurusega 697 m2 on kavandatud jalgtee tarbeks üle Otsa põik 10 maaüksuse ühendamaks Otsa põik tänavat Sõrve teel asuva bussipeatusega. Transpordimaa krundile, suurusega 608 m2 on kavandatud Sõrve tee äärde projekteeritava kergliiklustee tarbeks ühendamaks Miko tänavat bussipeatusega.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.