Uudised ja teated

« Tagasi

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/09.

Detailplaneeringuga kavandatakse neli ärimaa sihtotstarbega krunti, suurustega 6878 m², 134669 m2, 14716 m2 ja 18078 m2 ning määratakse ehitusõigus kaubandus-teenindus ja vabaaja veetmise keskuse rajamiseks. Neljale ärimaa krundile määratakse ehitusõigus 2 põhihoone ja 2 abihoone püstitamiseks, vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele ehitisealuse pinnaga kokku 2200 m2 - 5500 m2. Detailplaneeringuga on määratud ärimaa kruntidele ühine hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmise. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14 m ja kuni 4 maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0-15°. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga üks tootmismaa sihtotstarbega suurusega 63 m2 alajaama tarvis ning neli transpordimaa sihtotstarbega krunti, suurustega 2649 m2 olemasoleva Liiva tee tarvis, 3152 m2 olemasoleva Nõmme tee tarvis, 4652 m2 olemasoleva kergliiklustee tarvis ning 3992 m2 olemasoleva Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee laienduse tarvis. Transpordimaa sihtotstarbega krundid suurustega 2649 m2, 3152 m2, 4652 m2 võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele ning krunt suurusega 3992 m2 antakse riigi omandisse.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Liiva teed.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud tsentraalselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.