Uudised ja teated

« Tagasi

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise korralduse ilmse ebatäpsuse parandamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101 kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 326 ja Harku Vallavalitsuse 16.06.2020 korraldusega nr 335 parandati kehtestatud Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ilmne ebatäpsus.

Kehtestatud detailplaneeringuga muudeti alal varasemalt kehtestatud Suurupi külas Soo-Lasma detailplaneeringut Karukella tee 2 maaüksusele määratud ehitusõiguse osas. Ehitusõiguse muutmine maaüksusel oli vajalik, kuna olemasolev olukord maaüksusel ei vastanud kehtivale detailplaneeringule. Planeeringuga määrati Karukella tee 2 maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast määrati kuni 10 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast märgiti kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle määrati vahemikus 10-51°. Detailplaneeringuga kavandati hoonestusala kauguseks Karukella tee 4 ja Karukella tee 2 kinnistute vahele jäävast piirist 3 m varasema 5 m asemel. Karukella tee 2 maaüksusele määrati ehitusõigus vastavalt olemasolevale hoonestusele (maaüksusel paikneb üks elamu ja üks abihoone).

Planeeringu koostaja Optimal Projekt OÜ esitas avalduse, milles taotleb Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus märgitud abihoone kõrguse näitaja muutmist 5,0 meetri pealt 7,0 meetri peale, et abihoone kõrgus vastaks olemasolevale olukorrale. Esitatud avalduses selgitatakse, et detailplaneeringu kehtestamise järgselt koostati maaüksuse omaniku tellimusel Karukella tee 2 maaüksusel paikneva abihoone dokumentatsiooni korrastamiseks mõõdistusprojekt, millest selgus, et abihoone kõrgus maapinnast on algselt määratud 5 m asemel 6,97 m.

Kuivõrd Karukella tee 2 maaüksuse detailplaneering koostati just olemasoleva olukorra seadustamise eesmärgil, siis on oluline Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus mõõdistuse tulemusel selgunud abihoone kõrguse arvulise näitaja parandamine vastavalt olemasolevale tegelikule olukorrale. Eeltoodust tulenevat peab vallavalitsus Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus määratud ehitusõigust abihoone algselt valesti määratud kõrguse osas ilmseks ebatäpsuseks, mis õigusselguse huvides tuleb parandada, kuid mis ei mõjuta kehtiva planeeringu sisu, kuna ehitusõigus on planeeringus määratud just olemasolevaid hooneid arvestades.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.