Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 56 võeti vastu Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Guru Projekt OÜ (rg-kood 11308422) tööle nr DP 183-2018.

Planeeritav ala, suurusega u 12,36 ha, paikneb Tabasalu alevikus Sütemetsa tee ja Kalda tänava vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb läänes ja põhjas Kalda tn 72 (katastritunnus 19801:002:0098) maatulundusmaaga, kirdes ja idas Alasniidu tee 36 (katastritunnus 19801:002:1345), Alasniidu tee 38 (katastritunnus 19801:002:1348), Kalda tn 13 (katastritunnus 19801:002:1296), Kalda tn 15 (katastritunnus 19801:002:1297), Kalda tn 17 (katastritunnus 19801:001:2533) elamumaadega ja Kalda tänav L12 (katastritunnus 19801:002:1302) transpordimaaga ning kagus ja lõunas Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) transpordimaaga. Detailplaneeringu ala kattub osaliselt Harku lubjakivimaardla (keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 161) ehituslubjakivi aktiivse reservvaru 8. plokiga. Juurdepääs maaüksustele on Sütemetsa teelt.

 

Detailplaneeringuga kavandatakse 29 krunti:

18 elamumaa sihtotstarbega krunti: 16 elamumaa krunti (pos nr 1 - pos nr 16) suurustega 1500-1681 m2, millele määratakse ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks ja 2 elamumaa krunti (pos nr 17 ja pos nr 18) suurustega 11406-24177 m2, millele määratakse ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks.

Üksikelamu kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt planeeritavate kruntide suurustele 300 m² - 330 m2. Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-35°.

Ridaelamu krundile detailplaneeringu põhijoonisel pos 17 määratakse ehitusõigus 4 neljaboksiga ridaelamu (16 elamuühikut) ja kuni nelja abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 2281 m2. Ridaelamu krundile detailplaneeringu põhijoonisel pos 18 määratakse ehitusõigus 6 neljaboksiga ridaelamu, 2 viieboksiga ridaelamu ja 1 kolmeboksiga ridaelamu (37elamuühikut) ja kuni üheksa abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 4658 m2. Ridaelamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-35°.

3 üldkasutatava maa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele (pos nr 20) 617 m2, (pos nr 26) 29608 m2, (pos nr 28) 16873 m². Detailplaneeringu põhijoonisel tumedama rohelisega markeeritud ala pos 20 ja osaliselt pos 26 võetakse kasutusele puhke- ja rekreatsioonialana, mille ehitab välja huvitatud isik. Ülejäänud planeeringuala lõunaosasse jääv üldkasutatava maa sihtotstarbega roheala jäetakse puhveralaks, kuhu ei nähta ette hoonestust. Detailplaneeringu põhijoonisel krundile pos 20 on tulevikus võimalik rajada kergliiklustee.

Üldkasutatava maa krundid on määratud avalikuks kastutamiseks ning võõrandatakse tasuta omavalitsusele.

8 transpordimaa krunti. Transpordimaa krundid on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.

 

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Sütemetsa teelt. Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.07.2020–12.08.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/150831_24/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 30.07.2020–12.08.2020 k.a.