Uudised ja teated

« Tagasi

Kumna külas Laia-Mõhku maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 57 võeti vastu Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood 14390312) tööle nr DP-EX5-18.

Planeeritav ala, suurusega u 5000 m2, paikneb Kumna tee ääres, u 1,3 km kaugusel Tallinn-Paldiski maantee ja Kumna tee ristumiskohast, piirnedes põhjast Kumna tee 35 (katastritunnus 19801:012:0810) elamumaaga, Kumna tee L1 (katastritunnus 19801:012:0136) transpordimaaga, Kumna tee 33 (katastritunnus 19801:001:3035) elamumaaga, idast Kumna tee 31 (katastritunnus 19801:012:0111) elamumaaga, Allikavälja (katastritunnus 19801:012:0114) maatulundusmaaga, lõunast Pika-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0174) maatulundusmaaga ning läänest Rebase (katastritunnus 19801:012:0087), Allikapõllu (katastritunnus 19801:012:0113), Jüri (katastritunnus 19801:012:0192) maatulundusmaadega ja Kumna tee 37 (katastritunnus 19801:012:0800) elamumaaga.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Laia-Mõhku katastriüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 1 suurusega 5000 m2 ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 2 suurusega 3100 m2.
Detailplaneeringuga on määratud moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Üksikelamu lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45 kraadi. 0 kraadise katuse kaldega võib olla ainult hoone ühekordselt mahul. Kahekordse hoonemahu puhul tuleb kavandada teine korrus katusekorrusena (korrus, mille pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ning mille ruumidel on kaldseinad või kaldlaed).

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Kumna teelt. Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.07.2020–12.08.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180322_235/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 30.07.2020–12.08.2020 k.a.