Uudised ja teated

« Tagasi

Harkujärve külas J.Venteri tee 3 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J. Venteri tee 3 (katastritunnus 19814:001:0022) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 27 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,22 ha, paikneb Harkujärve külas Kiriku tee, Jaan Venteri tee ja Järvekalda tee vahelisel alal. Planeeringuala piirneb J. Venteri tee 5 (katastritunnus 19814:001:0175) elamu- ja ärimaaga, Jaani (katastritunnus 19814:001:0602) üldkasutatava maaga ning Järvekalda tee 33 (katastritunnus 19814:001:0588) tootmis-, maatulundus- ja ärimaaga. Juurdepääs maaüksusele on tagatud J. Venteri teelt mööda mitteavalikku teed läbi J. Venteri tee 1 ja Jaani maaüksuste.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt J. Venteri tee 3 maaüksusele kehtestatud Harkujärve külas Seeme maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga muuta detailplaneeringuga kavandatud hoonestusala, täpsustada ehitusõigust ning vähendada Harku oja ehituskeeluvööndit. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu kohaselt paikneb J. Venteri tee 3 maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Maaüksus piirneb Harku ojaga, mis on üldplaneeringus määratletud rohevõrgustiku Harku ja Tiskre ojad rohevõrgustiku koridorina. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu muudatus seisneb Harku oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamises.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 28.08.2020–27.09.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Harkujärve Põhikoolis (J.Ventri tee 2, Harkujärve küla) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180202_229/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.08.2020–27.09.2020 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.11.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/180202_229/avalik