Uudised ja teated

« Tagasi

Ilmandu külas Briisi tee 10 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 24 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Briisi tee 10 (katastritunnus 19801:001:1453) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 25 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,20 ha, paikneb Ilmandu külas Sõrve tee ja Tuule tee ristumiskohast linnulennult u 350 m kaugusel loode suunas, Briisi tee ääres, piirnedes Briisi tee 8 (katastritunnus 19801:001:1454), Briisi tee 12 (katastritunnus 19801:001:1452) elamumaadega ja Briisi tee (katastritunnus 19801:001:1468) transpordimaaga ning Kukerpuu (katastritunnus 19801:001:2248) maatulundusmaaga. Juurdepääs maaüksusele on olemasolevalt Briisi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused määrata Briisi tee 10 maaüksusele ehitusõigus kaksikelamu tarbeks, võimaldamaks seadustada õigusliku aluseta püstitatud ja kasutusel olevat kaksikelamut.

Harku valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Briisi tee 10 maaüksuse ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Harku valla kehtiva üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.1.1 esitatud tabeli „Tingimused detailplaneeringute koostamiseks – elamumaad kompaktse asustusega aladel" kohaselt on paarismajade ehitamine lubatav maaüksustele, mis on suuremad kui 3000 m². Seega tehakse algatatava detailplaneeringuga ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut, kuna kaksikelamu kavandatakse väiksemale maaüksusel kui üldplaneeringuga määratud.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 28.08.2020–27.09.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Muraste Kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/191021_315/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.08.2020–27.09.2020 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.11.2020 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/191021_315/avalik