Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 01.09.2020 korraldusega nr 512 kehtestati Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H-151-11.

Planeeritav maa-ala hõlmab Kallaste tn 1 (katastritunnus 19801:002:0152), Kallaste tn 1a (katastritunnus 19801:002:0153), Kallaste tänav L1 (katastritunnus 19801:002:0151) Kallaste tn2 (katastritunnus 19801:002:0150), Kallaste tn 3 (katastritunnus 19801:002:6060), Kallaste tn4 (katastritunnus 19801:002:1618), Kallaste tn 5 (katastritunnus 19801:002:6070), Kallaste tn6 (katastritunnus 19801:002:1619), Kallaste tn 6a (katastritunnus 19801:002:2944), Ranna tee1 (katastritunnus 19801:002:6170), Metsa tn 2 (katastritunnus 19801:002:0156), Metsa tn 4(katastritunnus 19801:002:0158), Kallaste tn 20 // Metsa tn 6 (katastritunnus 19801:002:2750),Metsa tn 8 (katastritunnus 19801:002:0687), Metsa tn 10 (katastritunnus 19801:002:0688), Metsa tänav L1 (katastritunnus 19801:002:1013), Metsa tn L2 (katastritunnus 19801:002:0157), Kallastetn 12 (katastritunnus 19801:001:2943), Kallaste tn 13 (katastritunnus 19801:002:6210), Kallastetn 14 (katastritunnus 19801:002:6150), Kallaste tn 15 (katastritunnus 19801:002:6080), Kallastetn 16 (katastritunnus 19801:002:6110), Kallaste tn 17 (katastritunnus 19801:002:6090), Kallastetn 22 (katastritunnus 19801:001:2944), Kallaste tn 22a (katastritunnus 19801:002:6260), Kallastetn 9 (katastritunnus 19801:002:6130), Kallaste tn 24 (katastritunnus 19801:001:2945), Sarapuu tn1 (katastritunnus 19801:002:6190), Kallaste tn 11 (katastritunnus 19801:002:6200), Klooga mnt7a (katastritunnus 19801:002:0154) ja Klooga mnt 7b (katastritunnus 19801:002:0155) kinnistuid.

Detailplaneeringuga kavandatakse 5 äri- ja elamumaa, 7 ärimaa, 6 elamumaa (sh 1 korterelamumaa krunt ja 5 üksikelamu maa krunti, millest 3 elamumaa krunti on olemasolevad hoonestatud elamumaa maaüksused), 1 ühiskondlike ehitiste ja ärimaa, 1 tootmismaa või transpordimaa ja üldkasutatava maa, 1 üldkasutatava maa, 2 üldkasutatava maa ja transpordimaa ning 10 transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Äri- ja elamumaa sihtotstarbega kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel krunt Pos nr 1, suurusega 4077 m2 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealusepinnaga kokku kuni 1400 m². Krundile Pos nr 2, suurusega 4068 m2 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealusepinnaga kokku kuni 1550 m². Detailplaneeringuga on antud võimalus ka kruntide Pos nr 1 ja Pos nr 2 liitmiseks, moodustades 8145 m2 suuruse ja ühise hoonestusalaga äri- ja elamumaa krundi, sellisel juhul on määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 4000 m². Kruntide liitmisel peab olema tagatud kruntide Pos nr 1 ja Pos nr 2 piiril vähemalt 8 m laiune jalgsi liigeldes kasutatav läbipääs. Krundile Pos nr 3, suurusega 2524 m2 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealusepinnaga kokku kuni 980 m². Krundile Pos nr 28, suurusega 2400 m2 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1200 m². Krundile Pos nr 30, suurusega 5060 m² on määratud ehitusõigus kuni 2 hoone püstitamiseks, ehitisealusepinnaga kokku kuni 1300 m².

Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kruntidel Pos nr 1 ja Pos nr 2 kuni 12 m ja kuni 3 maapealset ja kuni 2 maa-alust korrust, kruntidel Pos nr 3 ja Pos nr 28 kuni 15 m ja kuni 4 maapealset (4 korrus võib moodustada 60% kolmanda korruse pinnast) korrust, lubatud on ka kuni 2 maa-aluse korruse ehitamine ning krundil pos nr 30 kuni 12 m ja kuni 3 maapealset ja 1 maa-alust korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°.

Ärimaa sihtotstarbega kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel kruntidele Pos nr 5 – Pos nr 8, suurustega 958 m2-1936 m2, Pos nr 13, suurusega 1191 m2, Pos nr 23, suurusega 2349 m2 ja Pos nr 25, suurusega 1181 m2 määratakse ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 250 m² - 750 m². Hoone lubatud kõrguseks maapinnast kavandatud 10 m ja kuni 2 maapealset korrust, lubatud on ka 1 maa-aluse korruse ehitamine. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°.

Üksikelamumaa kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel kruntidele Pos nr 12, suurusega 2108 m2, Pos nr 14 – Pos nr 17, suurustega 1670 m2-2005 m2  on määratud ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m², üksikelamu lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud 10 m ja kuni 2 maapealset korrust, lubatud on ka 1 maa-aluse korruse ehitamine. Abihoone kõrguseks maapinnast on kavandatud 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°. Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel kruntidele Pos nr 18, suurusega 4889 m2 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks (korterelamu, 23 korterit), ehitisealuse pinnaga kokku kuni 550 m², hoone lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud 15 m ja kuni 4 maapealset korrust (4 korrus võib moodustada 60% kolmanda korruse pinnast), lubatud on ka 1 maa-aluse korruse ehitamine. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°.

Ühiskondlike ehitiste ja ärimaa sihtotstarbega krundile, detailplaneeringu põhijoonisel krunt Pos nr 20, suurusega 8108 m2 on määratud ehitusõigus kuni 2 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 2100 m². Hoone lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud 12 m ja kuni 3 maapealset korrust, lubatud on ka 1 maa-aluse korruse ehitamine. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°.

Tootmismaa või transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, detailplaneeringu põhijoonisel krunt Pos nr 24, suurusega 566 m2. Krunti on võimalik liita krundiga Pos nr 11 ja krundiga Pos nr 22. Maaüksusel paikneb mobiilsidemast ja Tabasalu võrgukonteiner. Ehitusõigus on määratud 1 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 90 m². Hoone lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud 4 m ja 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°. Krundile planeeritud parkla rajamine on võimalik alles pärast hoonestusõiguse lepingu lõppemist või varasemalt, kui mobiilsidemastile ja Tabasalu võrgukonteinerile leitakse uus sobiv asukoht.

Detailplaneeringuga kavandatakse 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, detailplaneeringu põhijoonisel krunt Pos nr 11, suurusega 1302 m2. Krunti on võimalik liita krundiga Pos nr 22 ja krundiga Pos nr 24.

Detailplaneeringuga kavandatakse 2 üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krunti, detailplaneeringu põhijoonisel krundid Pos nr 22, suurusega 8778 m2 ja krunt Pos nr 27 suurusega 1048 m2. Krunti Pos nr 22 on võimalik liita krundiga Pos nr 11 ja krundiga Pos nr 24.

Detailplaneeringuga kavandatakse vastavalt põhijoonisele 10 transpordimaa sihtotstarbega krunti, detailplaneeringu põhijoonisel krundid Pos nr 4, Pos nr 9, Pos nr 10, Pos nr 19, Pos nr 21, Pos nr 26, Pos nr 29, Pos nr 31 – Pos nr 33.

Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt, Ranna teelt, Sarapuutänavalt ja Metsa tänavalt.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud tsentraalselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.