Uudised ja teated

« Tagasi

Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 97 kehtestati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Osaühing R.Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 1706, 2017.

Detailplaneeringuga moodustatakse 7,01 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest üks elamumaa krunt suurusega 3000 m² ja üks maatulundusmaa krunt suurusega 67107 m². Detailplaneeringuga määratakse elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45 kraadi.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringus Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalale määratud majade õuealade ja kruntide aedade vahelise kauguse vähendamise osas planeeringuala ulatuses ning range režiimiga loodusliku haljasmaa juhtotstarbega ala jagamist elamumaa krundiks.

Juurdepääsutee osas, mis läbib Liivavälja (katastritunnus 19801:001:3425) maaüksust seatakse servituut.

Veevarustus lahendatakse Metsavälja (katastriüksuse tunnus 19801:012:0232) katastriüksusel oleva puurkaevu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse biopuhasti baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.