Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 99 kehtestati Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 01/19.

Detailplaneeringuga moodustatakse 2591 m2 suurusest elamumaa maaüksusest kaks elamumaa krunti pos nr 1 suurusega 1500 m² ja pos nr 2 suurusega 1091 m². Detailplaneeringuga määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks maa pealse ehitisealuse pinnaga vastavalt pos nr 1 kuni 300 m² ja pos nr 2 kuni 220 m² ning maa-aluse ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni kaks maapealset korrust ning üks maa-alune korrus. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 15-45 kraadi.

Detailplaneering on üld- ja teemaplaneeringut muutev. Üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muutus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Planeeritavatele kruntidele nähakse ette juurdepääs Vahtra tänavalt.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

 

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.