Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn ja Päikesetorn I maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 95 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus 19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Skepast&Puhkim OÜ (rg-kood 11255795) tööle nr 2018-0072.

Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal, piirnedes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:2244), Hiie tee (lähiaadress Lepatriinu tee L1, katastritunnus 19809:057:0008), Puraviku tee L1 (katastritunnus 19801:001:2916) transpordimaadega ja Puraviku tee 6 (katastritunnus 19801:001:2543) elamumaaga ning Klooga kergliiklustee L18 (katastritunnus 19801:001:2545) transpordimaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Hiie ja Puraviku teed.

Detailplaneeringuga kavandatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 1997 m² ning määratakse ehitusõigus kaubandus-toitlustushoone püstitamiseks. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti, krunt pos nr 2 suurusega 415 m2 kergliiklustee tarvis Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee äärde ning krunt pos nr 3 suurusega u 94 m2 olemasoleva Hiie tee laienduse tarvis. Transpordimaa sihtotstarbega krundid võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Planeeringus määratakse ärimaa krundile ehitusõigus 1 põhihoone ja 1 abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 720 m2. Põhihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-20 kraadi.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.01.2021–18.01.2021 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/181119_271/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 05.01.2021–18.01.2021 k.a.